Live @Local 506

Johnny Dowd

Melissa Swingle Duo

Ben de la Cour

Wednesday, June 14, 2017

Doors: 7:30 pm / Show: 8:30 pm

Tickets

Facebook Event

Johnny Dowd, one of a kind leftfield trashcan Americana artist, has a show at Local 506 in Chapel Hill, NC on June 14th.

HCTF review of Execute American Folklore.

 – Original Article

enola.be reviews Execute American Folklore – Johnny Dowd tonite at The Haunt opening for Mofos

 

banner_jdmofoTonight at The Haunt, opening for the Mofos at 9pm

webclip_enola-be-header

 

 

 

webclip_

Johnny Dowd

 Songs In The Key Of D, Vol. 12. Onze favoriete outsider is terug met zijn nieuwste worp, die de ingeslagen koers van That’s Your Wife On The Back Of My Horse (met voorsprong de beste albumtitel van 2015) verderzet. De liefhebber weet wat te doen.

Volgend jaar zal Dowds solocarrière de symbolische kaap van twintig jaar bereiken. Best opmerkelijk want de veteraan, die bij zijn debuut al werd beschouwd als een ouwe lul, houdt er een indrukwekkende productiviteit op na en blijft regelmatig Amerikaanse en Europese podia afschuimen met zijn steeds eigenzinniger wordende muziek. Wrong Side Of Memphis en zijn recentste wapenfeit liggen bij een eerste beluistering misschien ver uit elkaar, maar eigenlijk is niets minder waar. Het zijn albums die getuigen van dezelfde radicale visie en zijn een aanval op rootsgenres en zones ver daarbuiten.

Voor Execute American Folklore lanceerde Dowd een crowdfunding-campagne, die met succes werd afgerond. Je weet dan ook dat je getrakteerd zal worden op een feest van onzin en transgressie, van kitscherige funk en voze bluesresten, van op z’n kop gezette gemeenplaatsen, innuendo en ironievrije egodocumenten. Hij had er net zo goed bij kunnen lopen in een grasgroen trainingpak en een fluokleurige zweetband. Het zal Dowd allemaal worst wezen. Hij bepaalt de regels in een bonte wereld die geen toegevingen doet, al moet je soms, ook nu, toegeven dat de man regelmatig wat oorwurmen uit de mouwen schudt.

Veertien songs jaagt hij er weer door, in minder dan veertig minuten. Stilistisch is dit een verderzetting van That’s Your Wife…, wat betekent dat hij zowat alles zelf opnam: bas, gitaar, toetsen en heel veel plastieken beats. In opener “Unease And Deviance”, eigenlijk een mooie definitie van z’n werk, dreigt het even uit te monden in het thema van “The Fresh Prince Of Bel-Air”.Met iele synths, een rudimentaire beat, onnozele breaks en Dowds vieze nonkel-verzen. En zo klinkt het wel vaker, alsof hij in stukken als “3.29.48” (zijn geboortedatum) en “Modern Woman” zit rond te hossen met een XL-beatbox en een zak vol kromme rhymes.

Elders vind je nog knikjes richting rock-‘n-roll swagger, maar dan wel nadat het grondig door de mangel gehaald werd. “Sexual Revolution” heeft meer gemeen met The Butthole Surfers en Ween dan met de rootshelden waar hij vroeger mee vergeleken werd. “Funkalicious” zet Bootsy Collins bij The Residents. Of ook: “Last Laugh”, eentje voor zijn moeder die aanvankelijk bijna klinkt als 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, een uitje richting exotica dat klinkt als een antwoord op “Worried Mind” uit z’n vroege klassieker Pictures From Life’s Other Side. Maar het kan altijd nog zotter: tijdens “Mr. Muggles” verwacht je dat het Beverly Hills Cop--thema elk moment zal opduiken en mag gastzangeres Anna Coogan voor theatrale franjes zorgen, terwijl de opgefokte titelsong knettergek barakkenkabaal van de meest gesjeesde soort is.

Het is duidelijk: deze halvegare vaart een koers die even desastreus als onweerstaanbaar is. Want geef nu toe: hoeveel artiesten geraken ermee weg om hun naam te laten scanderen? Jaren geleden gebeurde het al op het podium, nu ook in het afsluitende “World Without Me”. En toch kan je niet anders dan meegrijnzen bij zoveel idioterie. “Whiskey Ate My Brain” luidt het elders. Dat moet dan wel, maar het leverde intussen wel een onnavolgbaar oeuvre op. Go, Johnny, go!

Dowd is van 12 tot 30 oktober op tournee in Europa. Hij speelt drie keer in Nederland en een keer in Belgie: op 29 oktober in GC De Melkerij (Zemst).

 – Original Article

 

Execute American Folklore

Guy Peters – Photos: Cat Dalton – September 28, 2016

Songs In The Key Of D, Vol. 12. Our favorite outsider is back with his latest steps that the chosen course of That’s Your Wife On The Back Of My Horse verderzet (by far the best album title of 2015). The lover knows what to do.

Next year Dowds solo career will reach the symbolic milestone of twenty years.Quite remarkable for the veteran, who was already considered his debut as an old dick, does an impressive productivity after and remains a regular American and European stages skimming his increasingly idiosyncratic becoming music. Wrong Side Of Memphis and his latest feat lie with a first listening may be far apart, but really is nothing further from the truth. The albums are witnessing the same radical vision and attacking roots genres and areas beyond.

For Execute American Folklore Dowd launched a crowdfunding campaign, which was successfully completed. You also know that you will be treated to a feast of nonsense and transgression of kitsch funk and blues rotten remnants of upside regular platitudes, innuendo and irony-free personal documents. He had just as much to be able to walk in a grass green trainingpak and a fluorescent-colored sweatband. The Dowd will all care less. He sets the rules in a colorful world that does not compromise, although sometimes, even now, admit that the man regularly what earwigs shakes up their sleeves.

Fourteen songs he hunts again through in less than forty minutes. Stylistically, this is a continuation of That’s Your Wife … which means he just recorded everything himself: bass, guitar, keyboards and many plastics beats. In opener “unease And Deviance”, actually a good definition of his work, as it threatens to result in the theme of “The Fresh Prince Of Bel-Air” .With sterile synths, a rudimentary beat, silly breaks and Dowds dirty uncle -verzen. And so it sounds more as if he were in pieces like “3:29:48” (his birth) and “Modern Woman” hossen sitting around with an XL-beatbox and a bag full of crooked rhymes.

Elsewhere you can find nods towards rock and roll swagger, but only after it was thoroughly mangled. “Sexual Revolution” has more in common with The Butthole Surfers and Ween then the roots heroes in which he was once against. “Funkalicious” put Bootsy Collins by The Residents. Or again: “Last Laugh”, one for his mother, who initially almost sounds like 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, an outing direction of exotica that sounds like a response to “Worried Mind” from his early classic Pictures From Life’s Other Side. But it is still more foolish: during “Mr.Muggles “you expect it to Beverly Hills Cop -theme will emerge anytime and guest singer Anna Coogan may provide theatrical fringes while the raised title song is crazy barracks hubbub of the most dropout species.

It is clear that this screwball sails a course as disastrous as irresistible. Admit it: How many artists get away with to have their name chant? Years ago it happened already on stage, now in the final “World Without Me”. And yet you can not help but meegrijnzen with so much idiocy. “Whiskey Ate My Brain” is the elsewhere. It must then, but meanwhile gave it an incomparable oeuvre. Go, Johnny, go!

Dowd has 12 to October 30 on tour in Europe. He played three times in the Netherlands and once in Belgium: on October 29 in GC The Dairy (Zemst).

Real Roots Cafe reviews Execute American Folklore

Johnny Dowd, Execute American Folklore

  • By Martin Overheul

Sinds hij in 1997 debuteerde met het uiterst eigenzinnige Wrong Side of Memphis bouwt Johnny Dowd gestaag voort aan zijn hoogstpersoonlijke muzikale universum. Pogingen om hem in een muzikaal hokje te duwen, zijn gedoemd te mislukken. Ooit werd zijn muziek gecatalogeerd als alt country, maar door de jaren heen gebruikte hij steeds meer elementen in zijn songs die nauwer aanleunen bij de wereld van Captain Beefheart dan die van alt-country coryfeeën als Whiskeytown of Green on Red. Dowd maakt er trouwens een goede gewoonte van om zich niet te laten vastpinnen in één bepaald hokje want hij kijkt met veel plezier, en soms zelfs bepaald gulzig, over de schutting van andere stijlen met de bedoeling de beste elementen in zijn muziek te mengen. Op Execute American Folklore, volgens mijn telling zijn twintigste album, haalt deze nijvere doe-het-zelver er ook nog eens een fikse dosis elektronica bij en in de meeste gevallen leidt dat tot resultaten die mij best bevallen.Johnny Dowd neemt ook nu het leeuwendeel van de instrumenten en zang op zich, maar laat de achtergrondzang én in Brains-a-Flame ook de leadzang over aan een bij tijden felle Anna Coogan die zich zo te horen opperbest voelt in het gezelschap van Dowd. Die kruisbestuiving leidt tot een album dat zich mijlenver ophoudt van het soort muziek dat Dowd aan het begin van zijn loopbaan maakte. De eerste associatie die ik maakte toen ik opener Unease and Deviance en songs als Last Laugh en Freddie hoorde was overigens niet Don Van Vliet maar de Australische band Flash and the Pan. Wellicht zal die evolutie hem een paar fans kosten, maar daar heeft Dowd nog echt wakker van gelegen. De man gaat zijn eigen gang en zal dat hopelijk nog lang blijven doen. Hij heeft er de creativiteit en ondertussen de leeftijd voor. Er verschijnen tegenwoordig al meer dan genoeg onderling inwisselbare plaatjes. (Mother Jinx Records)

 – Original Article

Since his debut in 1997 with the extremely quirky Wrong Side of Memphis Johnny Dowd builds steadily continue his highly personal musical universe. Attempts to push him into a musical box, are doomed to fail. Once his music was classified as alt country, but throughout the years he used more and more elements in his songs more closely linked to the world of Captain Beefheart than alt-country stars like Whiskeytown or Green on Red. Dowd is there actually a good habit not to be pinned down to one particular booth because he looks with the intention of pleasure, and even certain greedy, over the fence of other styles to mix the best elements in his music. Execute American Folklore, according to my count his twentieth album, takes these industrious do-it-yourselfer is also a hefty dose electronics at and in most cases this leads to results that best suit me.

Johnny Dowd also now takes the lion’s share of the instruments and vocals himself, but let the background vocals and in Brains-a-Flame also lead vocals on an at times fierce Anna Coogan who are about to hear supreme best feeling in the company of Dowd. This cross-fertilization leads to an album that is a far cry from the kind of music ends Dowd made at the beginning of his career. The first association I made when I open unease and Deviance and songs like Last Laugh and Freddie heard was, moreover, not Don Van Vliet, the Australian band Flash and the Pan. Perhaps this trend will cost him a few fans, but Dowd has kept awake located. The man goes his own way and will hopefully continue to do so far.He has the creativity and meanwhile the age. There now appear more than enough interchangeable plates. (Mother Jinx Records)

 – Translation by Google

Execute American Folklore Tour – The Bank Eye

TICKETS

poster_the-bank20161026

web-clip_the-bank2016

 – Original Article

Execute American Folklore Tour – The Islington

TICKETS

poster_islington

Johnny Dowd’s new record is called “Execute American Folklore” – a grum title for a jolly record. It will be released in September Once again he played all the instruments, with assistance from his trusty drum machines. Anna Coogan contributed some really fine vocals. “I think this is the best stick-in-your-CD-player-and-drive-around record I have made. It has some killer grooves, if I do say so myself. I hope you dig it.” The album will be released early fall.

Ever since Johnny Dowd made his first record in 1997, “Wrong Side of Memphis,” he has been the alternative to the alternative. He has walked a twisted path through nearly every genre of American music. Each of his dozen albums has been an equal mix of Hank Williams and Captain Beefheart. Along the way, he has collaborated with artists as diverse as Jim White and The Mekons and toured with Neko Case and Beukorkest.

http://www.johnnydowd.com/

 – Original Article

JDF note:

20161015lotterman_tourThis is Mark Lotterman‘s first show of the tour-sure to be killer!