Written In Music reviews Twinkle Twinkle

JOHNNY DOWD – TWINKLE, TWINKLE

 Door Cis van Looy op 11 januari 2018

Execute American Folklore was al niet het meest toegankelijke werk, van de eigenzinnige uit Ithaca, met Twinkle Twinkle neemt Johnny Dowd de warrige draad van de voorganger op. Vanaf de openingstune Execute American Flokore, Again een wordt de luisteraar met een elektronische brij met daarbovenop het ondertussen vertrouwde, gegromde parlando geconfronteerd, regelmatig komt de ijle zang van Anne Coogan daarbij. Met uitzondering van het titelnummer zorgde Dowd met enige hulp van Michael Edmondson uitsluitend voor ‘de muziek’.

Hij nadert ondertussen de zeventig maar zijn experimenteerdrift is geenszins  getemperd. Alom bekende singalong tunes uit het grote Amerikaanse songbook worden met synthesizers en primitieve elektronische instrumentatie in, op het eerste gehoor vormeloze, hallucinante klanktapijten getransformeerd.

Het zijn niet bepaald de mooiste klanktaferelen, meestal ontaarden de traditionals, enkel herkenbaar door de vertrouwde tekstflarden, in een beangstigde soundtrack die wellicht niet alleen puristisch georiënteerde luisteraars de gordijnen injaagt en vrij snel doet afhaken. Als je het even langer volhoudt ontdek je Trouble in Mind. Dat nummer passeert hier op een logge beatbox structuur, ongetwijfeld de meest opmerkelijke versie van de niet alleen in jazz en blues milieus tot klassieker uitgegroeide song die pianist Richard M.Jones in de vroege jaren twintig van vorige eeuw componeerde.

Met Red River Valley wordt nog een oudere folktune in een bizarre rocker getransformeerd. Het duurt even voor in de grillige structuren St James Infarmary Blues of Jon The Revelator ontdekken. Met de macabere spoken word versie van The House Of The Rising Sun en My Darling Clementine verloopt dat vlotter.

Het beluisteren van deze langspeler is geen gemakkelijke opgave, we vermoeden dat vooral Dowd zichzelf amuseerde tijdens de opnamesessies. Ongetwijfeld enkel geschikt voor avontuurlijk ingestelde adepten in een nooit voltooide zoektocht naar curiositeiten. Muzikale amateurs die aan dat profiel beantwoorden komen ongetwijfeld aan hun trekken op de komende tournee met Melle de Boer.

Tracklisting Twinkle, Twinkle:

 1. Execute, American Folklore, Again
 2. Twinkle, Twinkle, Litter Sister
 3. The Cuckoo
 4. Trouble In Mind
 5. Going Down  The Road Feeling Bad
 6. St.James Infirmary Blues
 7. Red River Valley
 8. Rock Of Ages
 9. John The Revelator
 10. Tom Dooley
 11. House Of The Rising Sun
 12. Oh, My Darling Clementine
 13. Job 17: 11-17

Foto: Kat Dalton

 – Original Site

Execute American Folklore was not the most accessible work, from the idiosyncratic from Ithaca, with Twinkle Twinkle Johnny Dowd takes on the messy thread of the predecessor. From the opening stand of Execute American Folkore, Again one, the listener is confronted with an electronic pulp and on top of that the familiar, growling parlando, regularly accompanied by the thin vocals of Anne Coogan. With the exception of the title track, Dowd, with some help from Michael Edmondson, only took care of ‘the music’.

He approaches the seventy in the meantime, but his experimental drive is by no means tempered. Well-known singalong tunes from the great American songbook are transformed into hallucinatory sound tapestries with first-class formulas and primitive electronic instrumentation.

They are not exactly the most beautiful sound scenes, usually the traditionals, only recognizable by the familiar text fragments, degenerate into a frightening soundtrack that may not only stimulate puristically oriented listeners to pull the curtains and quickly pull them off. If you persist for a while, you will discover Trouble in Mind . That song passes here on a cumbersome beatbox structure, undoubtedly the most remarkable version of the song that has not only become a classic in jazz and blues environments, which pianist Richard M.Jones composed in the early twenties of last century.

With Red River Valley an older folktune is transformed into a bizarre rocker. It takes a while to discover St James Infarmary Blues or Jon The Revelator in the erratic structures. With the macabre spoken word version of The House Of The Rising Sun and My Darling Clementine that goes float .

Listening to this long player is not an easy task, we suspect that Dowd especially amused himself during the recording sessions. Undoubtedly only suitable for adventurous adepts in a never completed search for curiosities. Musical amateurs who answer that profile will undoubtedly get their money’s worth on the upcoming tour with Melle de Boer.

 – Translation by Google