AD.nl on the Going Down the Road Feeling Bad Tour

Zielsverwanten met een donkere boodschap

Ze zingen allebei over de rafelranden van de samenleving: Melle de Boer en Johnny Dowd. Twee americana-artiesten van twee generaties en verschilende geboortegrond trekken samen op. Vanavond in het Paard in Den Haag.

Machiel Coehorst 

Johnny Dowd komt uit Ithaca, een slaperig universiteitsstadje in de staat New York. Hij had daar een transportbedrijfje en musiceerde wat in zijn vrije tijd. Totdat hij ontdekt werd door een platenbaas en op zijn 50ste zijn debuut maakte als singer-songwriter en vertolker van rauwe popcountry. Melle de Boer komt uit Delft/Den Haag, maakte furore met zijn bands Smutfish en John Dear Mowing Club en heeft net als Dowd een voorliefde voor de country noir. Ter ere van hun nieuwe albums maken de beide muzikanten een gezamenlijke tour en vanavond doen zij het Paard aan.

Ondanks het leeftijdsverschil (Melle de Boer is 45 jaar, Johnny Dowd bijna 70) worden de twee muzikanten gezien als zielsverwanten. De Boer kan zich vinden in die typering. ,,Ja, er zijn zeker raakvlakken tussen Johnny en mij. De muziek komt bij ons allebei uit dezelfde bron: De twijfel over alles, en de onderhuidse dingen die niet vaak worden uitgesproken.”

Het moge duidelijk zijn: voor een vrolijk avondje uit ben je bij de twee aan het verkeerde adres. Melle de Boer en Johnny Dowd hebben meer affiniteit met de donkere kanten van het leven. ,,We zoeken allebei de rafelranden op van de maatschappij. Onze teksten gaan over onderwerpen als eenzaamheid, het verschil tussen rijk en arm en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.” Maar er is niet louter donkerte te vinden in hun muziek. ,,We proberen de donkere kant te verlichten,” zegt De Boer poëtisch. ,,Het publiek zingt ook volop mee met de Amerikaanse liedjes en er wordt ook veel gelachen.”

Openbaring

We proberen de donkere kant te verlichten

Melle de Boer

Het duo heeft net een tour door Engeland achter de rug. Voor De Boer was het een openbaring: ,,Ze kijken daar heel anders tegen muziek aan dan hier. In Nederland moet het vooral leuk en gezellig zijn. In Engeland luisteren ze echt naar de liedjes. Van ouds af aan bestaat er natuurlijk ook de traditie om samen naar muziek te luisteren, en er niet doorheen te kletsen.” Wel was hij enigszins nerveus bij aanvang van zijn eerste tour door Engeland: ,,Ik twijfelde over mijn Engels en wist niet of ik de teksten wel goed zou uitspreken. En dan sta je in zo’n volle zaal …” Maar de respons was bijzonder goed. ,,Ik heb zelden zoveel enthousiaste reacties ontvangen en er zijn meer cd’s verkocht dan ooit.”

Een voordeel was dat De Boer zijn Engelstalige teksten niet hoefde uit te leggen, zoals hij in Nederland gewoon is te doen. Zo projecteerde hij tijdens een optreden ooit zelfgemaakte tekeningen (De Boer is ook kunstenaar) op de achtergrond (‘Bij iedere zin een nieuwe tekening’). Een uitleg van zijn teksten was in Engeland niet nodig, toch? ,,Nou ja, ik was daar op een ongemakkelijke manier wel al mee begonnen, totdat ik besefte dat dat niet nodig was, ha ha.”

Even terug naar zijn samenwerking met Johnny Dowd. Wat spreekt De Boer het meest aan in de man die bekendstaat om zijn nogal eigenzinnige, soms ronduit ondoorgrondelijke muziek? ,,Zijn liedjes zijn soms best lastig ja. Het mooie aan hem vind ik dat hij nooit probeert te behagen.” De muziek van Johnny Dowd is niet alleen lastig te doorgronden, maar ook behoorlijk zwartgallig. ,,Toch is hij een opgewekte man hoor, ondanks al die heftige liedjes. Het was heel gezellig in de tourbus!”

 – Original article

Soulmates with a dark message
They both sing about the fringes of society: Melle de Boer and Johnny Dowd. Two americana artists of two generations and different birth grounds join together. Tonight in the Horse in The Hague.

Machiel Coehorst 08-02-18, 16:04

Johnny Dowd is from Ithaca, a sleepy university town in the state of New York. He had a transport company there and made music in his free time. Until he was discovered by a record manager and made his debut at the age of 50 as a singer-songwriter and interpreter of raw pop country. Melle de Boer is from Delft / The Hague, made a furore with his bands Smutfish and John Dear Mowing Club and, like Dowd, has a predilection for the country noir. In honor of their new albums the two musicians make a joint tour and tonight they do the Horse.

Despite the age difference (Melle de Boer is 45 years, Johnny Dowd almost 70) the two musicians are seen as soul mates. De Boer can agree with this typing. “Yes, there are certainly similarities between Johnny and me. The music comes to us both from the same source: The doubt about everything, and the subcutaneous things that are not often spoken. ”

It should be clear: for a cheerful night out you are at the wrong address. Melle de Boer and Johnny Dowd have more affinity with the dark sides of life. ,, We both seek out the frail edges of society. Our texts deal with topics such as loneliness, the difference between rich and poor and the way in which people interact with each other. “” But there is no mere darkness in their music. ,, We try to lighten the dark side, ” De Boer says poetically. ,, The audience is also singing along with the American songs and there is also a lot of laughter. ”

Revelation
We try to illuminate the dark side, Melle de Boer
The duo has just finished a tour through England. For De Boer it was a revelation: “They look at music very differently than here. In the Netherlands it must be fun and cozy. In England they really listen to the songs. From time immemorial there is of course also the tradition to listen to music together, and not to chat through it. ” He was a bit nervous at the start of his first tour through England: ‘I doubted my English and did not know whether I would pronounce the lyrics correctly. And then you’re in such a crowded room … “” But the response was very good. ,, I have rarely received so many enthusiastic reactions and more CDs have been sold than ever. ”

One advantage was that De Boer did not have to explain his English-language texts, as he is used to doing in the Netherlands. For instance, during a performance he once projected self-made drawings (De Boer is also an artist) in the background (‘With every sentence a new drawing’). An explanation of his texts was not necessary in England, right? ,, Well, I had already started in an uncomfortable way, until I realized that it was not necessary, ha ha. ”

Back to his collaboration with Johnny Dowd. What appeals to De Boer most in the man who is known for his rather quirky, sometimes utterly inscrutable music? ,, His songs are sometimes quite difficult yes. The beauty of him is that he never tries to please. “” The music of Johnny Dowd is not only difficult to fathom, but also very ungraceful. “Still, he is a cheerful man, despite all those heavy songs. It was very nice in the tour bus! ”

 – Translation by Google

Feeling Bad Tour @ The Running Horse 1/28

‘My music is like lipstick on a pig’ says Texan troubadour Johnny Dowd ahead of Nottingham gig

‘Old ideas dressed up in new sounds’

Texan musician Johnny Dowd is travelling across European with Melle de Boer on the Going Down the Road Feeling Bad Tour, including Canning Circus pub The Running Horse. Here’s all you need to know about Dowd.

Tell us where you’re from, where you are now and a bit about the journey in between.

I was born in a log cabin in Fort Worth, Texas, a hundred years ago, then moved to Memphis, Tennessee, then to Pauls Valley, Oklahoma, left there when I was 16 and drifted from place to place, settling in Ithaca, New York where I’ve been for the last 30 years.

Your music is… unusual – how would you describe it?

Slightly unusual sounds about right. Old ideas dressed up in new sounds – lipstick on a pig.

When did you know a life in music was for you?

When I was 40 and washing dishes for a living.

How does the songwriting process work for you?

I start with a drum beat and then fill in the blanks.

Where do you get your inspiration from?

Desperation.

Who are you listening to at the moment?

A bootleg recording of Prince at small club in The Hague.

Is there such a thing as a typical day for you?

Yes, and it’s not that interesting to anyone but me.

What have you been getting up to since you were last here?

I’ve recorded three albums and I’m releasing one called Twinkle Twinkle.

What would you like the audience to take away from your shows?

A good time, some laughs and not to feel like an audience.

What can we expect from the gig?

i can’t reveal that at this time— it’s on a need to know basis

Tell us something about yourself the audience might be surprised to hear.

Journey is my favourite band.

Johnny Dowd, The Running Horse, Alfreton Road, Nottingham, Sunday January 28, 7pm to 10pm, with Melle De Boer, £10 in advance from runninghorsenottingham.co.uk or £12.50 on the door.

 – Original Article

Only 5 dates in the UK for our friend Johnny this time ’round ….
and WOOHOOO!!! WE GOT ONE OF ‘EM!!! : £10 tkt or £12.50 doorHis new album ….Execute American Folklore…“Soaked in swirling guitars with extraterrestrial synth sounds throughout Dowd here creates a piece which is on a par with the best of Beck.”
— Americana-uk.com“Imagine if Hank Williams had mutated into Captain Beefheart, acquiring a bunch of primitive electronic equipment along the way, and you’ll get some idea of where Johnny Dowd is at on Execute American Folklore. . . . Gloriously deviant.“
— Andy Gill, The Independent (London)“Sometimes music shouldn’t be easy, and instead should be mysterious, idiosyncratic and the work of a true maverick. So we should welcome the arrival of a new Johnny Dowd album. . . . Never a man to run from the truth, if there was any justice, this guy would be a legend.“
— Acoustic Magazine (UK)

This 14-song album is among Johnny Dowd’s best and, in an aberrant way, most accessible. Opener Unease and Deviance, which sounds like a disco single played at 33, is weirdly danceable, while the rap brag-a-thon Modern Woman is a gleeful sing-along. As well as a beatnik-hillbilly rap, there’s punk-blues too, SFX, synths, cool arrangements, and luckless characters who wouldn’t feel alone at a Trump rally.
—MOJO

 – Facebook Event

Live @ The Haunt Th 12/21 6pm with the IMOP

                                   ITHACA MUSICIANS OFFICE PARTY

                featuring a jam-packed lineup of Ithaca’s most festive musicians
Beverly Stokes, Bronwen Exter, Fae, Jen Cork, Jennie Lowe, Johnny Dowd, Mary Lorson, Park Doing, Pierce Walsh, Steve Gollnick, Tenzin Chopak, Town Squares, Vee Da Bee, Wingnut, with too many special guests to name!

Co-hosted by Bob Proehl & the Mighty Mickie Quinn

Special appearances by Athena Merlot & Dizzy Discretion from the House of Merlot.

Heart of the Beast with Pere Ubu

 

 

The show was about as well matched with an opening act as you could imagine—the rare appearance in these parts of Johnny Dowd, an authentic outsider voice in his own right, doing his own idiosyncratic  thing.

Raised in Texas and Oklahoma, living for decades in Ithaca, NY, he’s

created a bunch of weird spoken word, warped country, and neo-blues recordings that have lately been accompanied by the incongruous sounds of a drum

machine. Like Jim White (with whom he once formed a band a decade ago, Hellwood), he blends absurdist spoken word poetry and unexpected music for something that like Ubu, is in the tradition of Beat poets, jazz hipsters, and street corner savants.

Rather than being menacing as Thomas was capable of being, Dowd, 69, was goodnatured and laughed along with the absurdity, allowing his guitarist Mike Edmondson to begin with an a cappella Joe Walsh, “Life’s Been Good” (when clearly his life as a rock figure has been something else) before the sudden jolt of “I Crawled Up the Rat’s Ass.”

As in the handmade poetry books he sold on site, he could come up with sharp lines that stood out. He pretended to be a funk god as “The White Dolomite,” and deconstructed “Freddy’s Dead” for his own purposes. He and Edmondson almost seemed more interested in telling the dumb jokes between songs.

They even made fun of the hopelessly dated disco-era drum machine that backed most of the songs, suggesting we “give the drummer some.” But they won over the crowd enough to have them sing along to “I love the bright lights of Washington, DC; I wanna be a star like Conway Twitty.”

He ended the semi-sincere a cappella of Charlie Chaplin’s “Smile,” before rocking out with a version of it, encouraging a gesture that  contrasted mightily with the headliner’s scowl.

 – Oringinal article by Roger Catlin, photos by Richie Downs

 

This slideshow requires JavaScript.

Then it’s the PEre Ubu show and merch sales. Only thing lost on this trip: Johnny’s moustache. It was one snoop too many.

A quick shout out to  Franks Diner, latest of the fine diner finds on the road with Johnny Dowd.

Live @PorchFest

John,Mike and Anna reunite to rock the neighborhood during PorchFest this week. at 304 E Marshall St.

Previous years:

PorchFest 2016

This slideshow requires JavaScript.

PorchFest 2015

Johnny Dowd and The Sex Robots

“Dowd has dusted off the same drum machine that was the bedrock of 1997 debut Wrong Side of Memphis, concocting tart rhythms and overlaying them with distorted bursts of guitar and busy electronica.”- Uncut Magazine

2014

Additionally, Anna Coogan will be hosting three collaborative efforts on her porch (and handing out cupcakes!). The first set will feature Mary Lorsen performing old favorites and new songs from her new autobiographical theatrical project. Anna will sit in with her and possibly a visit from one or more Soubrettes. Then, Johnny Dowd takes the stage with a set that, in his own words, “won’t be for the faint of heart.” Anna’s hosting wraps up with her own project with Willy B. and Johnny Dowd that will feature songs from her upcoming CD “Anna Coogan & JD Foster: The Birth of the Stars” (CD Release November 15th). And, if you happen to wander by around 1pm, you might catch some vocal warmups with Anna and her students.

Live @ The Silver Line Fri. 8/25 8pm

Friday at the Silver Line Tap Room: 

One of Ithaca’s true legends, Johnny Dowd settled in town in the ‘70s and never looked back, creating a body of work, varied, progressive and sharp. His music ranges from open and free alternative country, to post punk, to wild experimental density. His newest album “Execute American Folklore” is bold and individualistic, with jaunts into electronic alt-rock, funk rage and avant-garde folk rock.

Live @ Casita del Polaris with Park Doing

15

The Muggles Bros at Casita with Park Doing

photo_annafbkrefeld

 

 

Cosmic Jokers @ Summer Concert Series

ARTIST SPOTLIGHT: Just like it wouldn’t be the 4th of July without fireworks, it wouldn’t be a tribute to Ithaca music without Johnny Dowd! Teaming up with family members and bandmates from Neon Baptist to the present including Michael EdmondsonJennifer Edmondson, and Ben Vanderberg to bring us songs by Bobby Comstock and the Counts, The Trailer Parks, King Harvest, and a couple of surprises.

Mike shares, “We’ve chosen a pretty mixed bag even going back to the Ithaca of the 1950s. A lot of local folks may not know about Ithaca’s own Bobby Comstock and The Counts. They were trailblazers and super hip in the early Rock and Roll days.”

Something old, something new, in Downtown Ithaca concert series

July 4, 2017 by Rachel Cera in 14850 Magazine

Something new this week for the CFCU Summer Concert Series in Downtown Ithaca. This Thursday features local musicians covering the classic music of local musicians! The “We’ve Got You Covered” show is hosted by the Cosmic Joke Collective.

CJC organizer Mickie Quinn says the collaborative live performance series, with monthly events upstairs at Lot 10, is an Ithaca outcropping of a monthly artists’ salon formed in New York City in 1999. It’s been running at the downtown bar for nearly three years. Last month, a series of Cosmic Joke Collective performers covered the entire “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”to mark the album’s 50th anniversary.

A concert at the Bernie Milton Pavilion on the Downtown Ithaca Commons. 14850 file photo.
This time around, CJC performers like Johnny Dowd, Jennifer Edmonson, Jennie Lowe, Vee Da Bee, Chris Bedell, Jen Cork, McKenzie Jones, Mandy Goldman, Samuel B. Lupowitz, and Dan Collins will be playing a musical tribute to other local musicians!

The free show is Thursday, July 6 at the Bernie Milton Pavilion on the Ithaca Commons from 6-8pm as part of the CFCU-sponsored concert series organized by the Downtown Ithaca Alliance. As always, beer and wine will be available for sale with ID, and if you buy a reusable cup for a buck, or buy a refill in your reusable cup, you’ll get a ticket in a drawing for a CFCU gift card at the end of the summer.

Which classic tunes from local musicians will be featured in the “We’ve Got You Covered” show? No one’s saying! Better come check it out.

Reflections on Johnny by Martin Bedford

Two of the best Johnny Dowd posters ever made.

And you can have one…

…from Martin Bedford

Johnny Dowd supporting My Darling Clementine @The Dock

– HCTF reviews Execute American Folklore