Indebanvan reviews Twinkle Twinkle

 

JOHNNY DOWD-TWINKLE, TWINKLE

High fun factor

Making a cover album the umpteenth highlight in your impressive oeuvre. Johnny Dowd succeeds. It should be said that the performances on “Twinkle, Twinkle” are just as idiosyncratic as their own compositions.

EXECUTE AMERICAN FOLKLORE, AGAIN

The opening track ‘Execute American Folklore, Again’, which is completely out of hand, is related to the predecessor ” Execute American Folklore “. You would almost think that Dowd is still politically active in his old age.

FIGHT THE POWER

This previous album was strongly hip-hop oriented. There is no question on “Twinkle, Twinkle”. Although Johnny Dowd quotes Public Enemy (“Fight the power”) in the opening song. Vocally, the Bluesman appears old-fashioned with its cross-section of American traditionals. Although American …

The song to which the album title refers, ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’, is a poem by the English poet Jane Taylor on a French melody. (‘Ah! Vous dirai-you, maman’).

MELODIC HIGHLIGHT

Also ‘The Cuckoo’ has been adopted from England. It gets a solid beat from Johnny Dowd. That does not matter. Singer Anna Coogan manages to make it a melodic highlight.

‘Trouble In Mind’ (performed by Ella Fitzgerald and Nina Simone, among others), gets an Industrial approach from Johnny Dowd on which a synthesizer is also flogged.

FUNKY JOHNNY DOWD

‘Going Down The Road Feelin’ Bad ‘(which we know from Woody Guthrie and The Grateful Dead) has never sounded as funky as it is now. Also ‘Red River Valley’, one of the Top 100 Western Songs, gets a funky treatment.

The Christian hymn ‘Rock of Ages’ is in the hands of Johnny Dowd completely of this time. ‘John the Revelator’, a primeval tone number, gets a respectful performance.

HIGH FUN FACTOR

On ‘House of the Rising Sun’ the hiphopper Johnny Dowd pops up again. Together with ‘Tom Dooley’ and ‘Oh, My Darling, Clementine’ it makes sure that “Twinkle, Twinkle” enters the books as the album from Johnny Dowd’s oeuvre with by far the highest fun factor.

An album on which even the darkest chapter in Job’s biblical book can result in a funky ode to the Friday.

“Twinkle, Twinkle” is available from January 12, 2018.

Johnny Dowd-Twinkle, Twinkle

Tracklist:
Execute American Folklore, Again
Twinkle, Twinkle, Little Star
The Cuckoo
Trouble in Mind
Going Down the Road Feeling Bath
St. James Infirmary Blues
Red River Valley
Rock of Ages
John the Revelator
Tom Dooley
House of the Rising Sun
Oh, My Darling, Clementine
Job 17: 11-17

RELEASE DETAILS
Genre : Blues , Folk
Label : Mother Jinx Records
Country : USA
Format : CD
Date: January 12, 2018, 00:00

 – Translation by Google

 – Original article

KLFM plays Johnny Dowd

 

webclip_klfm

Johnny Dowd je čovjek koji spada među one rijetke kantautore što unatoč eklektičnom i neuobičajenom stilu ipak zadržavaju svoj nativni identitet, a rezultat sukoba tradicionalnog i modernističkog jest jedan od najoriginalnijih izričaja u suvremenoj glazbi.

Johnny Dowd je rođen 29. ožujka 1948. u Forth Worthu, Texas. Tako započinje praktički svaki tekst kojemu je cilj ukratko ili poduže proanalizirati život i stvaralaštvo dotične persone. No, navikli ste na pomaknutu strukturu ovih ‘najava’, i znate da autoru napisa nipošto nije cilj prepisivati sa wikipedije, niti iznositi općepoznate kronološke činjenice ionako dostupne u relevantnoj literaturi, tek uz napomenu kako su česte poredbe s Waitsom i Caveom apsurdne koliko i Dowdovi stihovi. Pokušajmo onda krenuti od geografske odrednice.

Već i ptice na grani znaju da je savezna država Texas zadnjih desetljeća iznjedrila ponajbolje američke kantautore; od Townesa Van Zandta, Willie Nelsona i Krisa Kristoffersona, preko Guy Clarka, Steve Earlea, Lyle Lovetta, Rodney Crowella, Jimmy Dale Gilmorea, Roberta Earla Keena, Billy Joe Shavera, pa do Scotta H. Birama i Justina Townesa Earlea – da spomenemo tek neke elemente te bogate lepeze.

No, ime Johnnyja Dowda se vrlo rijetko spominje u tom zemljopisnom kontekstu. Razlog tomu dijelom (no, uskoro ćete shvatiti – tek dijelom!) jest činjenica da je dotični još u djetinjstvu započeo onaj sveamerički proces mijenjanja lokacija i saveznih država – između ostalog, do pete je godine života već živio u Tennesseeju i Oklahomi. Neko je vrijeme boravio i u Kaliforniji, a u Memphis se vraća 1965., nakon razvoda roditelja, a te da bi se na koncu skrasio u gradiću Ithaca, New York.

Srećom, stara poslovica kaže da možeš potjerati stvorenje iz Texasa, ali nikad iz njega u potpunosti izbiti, istjerati taj čudnovati duh kojeg teksašani upiju rođenjem. Rekli bi pravnici, Iur Sole – pravo rodnog Sunca! Ipak, Johnny Dowd se po nečemu bitno razlikuje od imena navedenih na početku teksta.

Svi su oni, naime, stvorili prepoznatljiv stil temeljen na folku, countryju, bluesu ili pak kombinacijama navedenih utjecaja u varijabilnim omjerima. To se u određenom može reći i za Johnnyja Dowda, konkretno za njegovu ranu fazu, kada je djelovao unutar sastava Jokers s početka osamdesetih, te Neon Baptist ranih devedesetih. No, Wrong Side of Memphis (1997.), prvi uistinu samostalni album, odnosno rad koji je sada potpisan isključivo imenom Johnny Dowd donosi poprlilično drugačiju zvučnu sliku. Kompozicije izlaze iz očekivanih okvira često balansirajući na rubu prihvatljivosti, barem kada je o tradicionalnim okvirima riječ. Dowdova je nastupna ploča prožeta mračnom tematikom tipičnog southern gothica, i potpisnika ovih redaka podsjeća na Williama Faulknera u luđačkoj košulji. Može i ovako – zamislite da se radnja romana To Kill a Mockingbird spisateljice Harper Lee odvija u paralelnom svemiru gdje američki Jug utjelovljuje nekoliko zadnjih krugova pakla, i gdje Scout u naletu ludila spaljuje Boo Radleyja u krušnoj peći… jeste li vizualizurali? Onda vjerojatno polako naslućujete ambijent ‘pogrešne strane Memphisa’. Nižu se balade o ubojstvima, griješnicima i prokletstvu: Welcome Jesus, John Deere Yeller, Idle Conversation, Ft. Worth; Texas, Ballad of Frank and Jessee James, Papa Oh Papa…, skladbe tek prividno odjevene u klasično folk/country ruho, jer sama struktura pjesama u simbiozi sa neortodoksnim izborom instrumenata – sintetizator, između ostalih – kreira sasvim neočekivan i isčašen doživljaj. Možda je opus kantautora Jima Whitea, koji djelovanje započinje otprilike u isto vrijeme (i s kojim će Dowd 2006. ostvariti suradnju na projektu Hellwood) najbliža poredba?

Ovo definitivno stoji, jer štoviše, Dowd će odigrati bitnu rolu u dokumentarcu Searching for a Wrong-Eyed Jesus, nadrealnoj priči o američkom Jugu koja je 2003. nastala kao plod suradnje scenarista Steve Haismana i redatelja Andrewa Douglasa, a po motivima Whiteova albuma Mysterious Tale of how I shouted Wrong-Eyed Jesus. Scena u brijačnici je doslovice antologijska, kao i Dowdova izvedba pjesme Murder, sirovog dvoakordnog bluesa kojeg Johnny izvodi pod sivim nebom na groblju automobila.

Ukoliko je Wrong Side of Memphis najavio Dowdovu samostalnu karijeru, predstavivši već poznatog autora u novom, prigušenijem svjetlu, album Pictures from the Life’s other Side ide korak dalje. Ovdje Johnny već okuplja prateći sastav, koji ga uz određene iznimke prati i dan danas (primjerice na trenutačnoj europskoj turneji koja, očekivano, zaobilazi morlačke krajeve), što mu omogućuje daljnja eksperimentiranja u zvuku. Iskreno, jeste li sposobni predočiti teksaškog kantautora čije se kompozicije mogu obilježiti jazz festivale, ili se pak provući kroz tipičnu funky, pa i hip-hop DJ listu, svejedno ostajući u nativnoj folk domeni?

Albumi koji se nižu čitav novi milenij (spomenimo tek Temporary Shelter, Pawnbroker’s Wife i Cemetry Shoes), zaključno sa dva zasad posljednja koji se taman promoviraju u našem sjevernom susjedstvu (No Regrets i Do the Gargon) možda i ne donose nekakav primjetan napredak u odnosu na očekivani Dowdov zvuk, no to i nije nešto čemu bi trebalo prigovoriti, pošto je njegov opus u cijelosti već pomaknut iz songwriterskog  mainstreama. Istina, na pojedinim se ostvarenjima Johnny u određenoj mjeri vraća klasičnom izričaju (klasičnom u smislu kompatibilnosti s ljudima čija imena, ponavljam, bodu oči na početku ovog napisa), no to su rijetki trenuci opuštanja, pošto će se on već narednim albumom vratiti u vlastite vode spajanja naizgled nespojivog.

O Dowdu ne treba pisati litanije, pošto je njegov štih potrebno (i jedino moguće) doživjeti slušnim čulom. Stoga se, štovani slušatelji, udostojite preslušati mali, dvosatni izbor iz opusa ovog vrhunskog i neobičnog kantautora, jer ćete samo tako biti u stanju donijeti osobni objektivni sud. A Dowdov je opus itekako vrijedan temeljitog preslušavanja, posebno ukoliko spadate u skupinu puritanaca koji s prezirom i gnušanjem gledaju na suživot tradicionalnog i eksperimentalnog. Jer, u tom bi slučaju Johnnyjeve skladbe mogle na Vas djelovati iscjeliteljski i prosvjetiteljski!

24/02/2017  autor: Vjeran Stojanac

 – Original Article

Johnny Dowd is a man who is one of those rare songwriter that despite the eclectic and unusual style still retain their native identity, a result of the conflict of traditional and modernist is one of the most original expressions in contemporary music.

Johnny Dowd was born on 29 March 1948 in Forth Worth, Texas. So begins practically every text aimed at short or lengthy analyze the life and creativity of the respective persona. Well, you’re used to the shifted structure of these ‘announcements’, and you know that the author of the inscription is by no means objective rewritten from wikipedia, or removed from the generally known chronological facts already available in the relevant literature, only noting that the frequent comparisons with Waits and Cave absurd as the Dowd verses. Then try to start from the geographical determinants.

Even the birds in the trees know that the state of Texas last decade has seen the best of American singer-songwriter; of Townes Van Zandt, Willie Nelson and Kris Kristofferson, over Guy Clark, Steve Earle, Lyle Lovett, Rodney Crowell, Jimmy Dale Gilmore, Robert Earl Keen, Billy Joe Shaver, to Scott H. Biram and Justin Townes Earle – to name only some elements of this rich array.

However, the name of Johnny Dowd is rarely mentioned in the geographic context. The reason for this part (well, you’ll soon realize – just part!) Is that it is concerned in childhood began the all-American process of changing locations and states – among other things, to the fifth year of life already lived in Tennessee and Oklahoma. For a while he lived in California, and Memphis returns in 1965, after his parents’ divorce, and this in order to end up settling in the town of Ithaca.

Fortunately, the old adage says that you can chase the creature from Texas, but never out of it completely knocked out, flush out the strange spirit that Texans are absorbed by birth. They said to the lawyers, Yur Sole – right gender of the Sun! However, Johnny Dowd at something essentially different from the names listed at the beginning of the text.

All of them, in fact, created a distinctive style based on folk music, of country, blues, or combinations of these influences in variable proportions. This is in particular can be said for Johnny Dowd, specifically for its early stage, when it acted within the band Jokers from the beginning of the eighties and early nineties Neon Baptist. But the Wrong Side of Memphis (1997), the first truly solo album, or work that is now signed exclusively named Johnny Dowd brings poprlilično different sound image. The compositions out of the expected framework often balancing on the edge of acceptability, at least in the traditional framework of the word. Dowd’s next board imbued with dark themes typical southern gothic, and the author of these lines reminiscent of William Faulkner in a straitjacket. Can this – imagine that the action of the novel To Kill a Mockingbird writer Harper Lee takes place in a parallel universe where the American South embodies the past few circles of hell, and where Scout coming madness burned Boo Radleyja in a baker’s oven … are you vizualizurali? Then slowly I suspect probably ambience ‘wrong side of Memphis. Lined with ballads of murder, sinners and a curse: Welcome Jesus, John Deere Yeller, Idle Conversation, Ft. Worth; Texas, Ballad of Frank and James Jessee, Papa Oh Papa …, tracks only seemed dressed in classic folk / country attire, because the very structure of the songs in symbiosis with unorthodox choice of instruments – synthesizer, among others – creates a completely unexpected and disjointed experience. Perhaps opus songwriter Jim White, who action begins around the same time (which is to Dowd 2006. collaborate on the project Hellwood) closest comparison?

This definitely stands, because in fact, Dowd will play an important role in the documentary Searching for the Wrong-Eyed Jesus, surreal tale of the American South, which in 2003 occurred as a result of the collaboration screenwriter Steve Haisman and director Andrew Douglas, but the motifs White’s album Mysterious Tale of how I shouted Wrong-Eyed Jesus. The scene in the barbershop is literally anthology, and Dowd rendition of Murder, raw dvoakordnog blues by Johnny performed under a gray sky in the cemetery car.

If the Wrong Side of Memphis announced Dowdovu solo career, presenting already known authors in the new, muted light, the album Pictures from Life’s Other Side goes a step further. Here Johnny already gathers backing band, who with certain exceptions monitors today (such as the current European tour, which, as expected, bypasses Morlacki regions), allowing it to further experimentation in sound. Honestly, are you able to visualize the Texas singer-songwriter whose compositions can celebrate jazz festivals, or they slip through the typical funky, and hip-hop DJ list, still remaining in the native folk domain?

Albums that can lower the entire new millennium (just to mention the Temporary Shelter, Pawnbroker’s Wife and Cemetry Shoes) ended with two for now last who just promote our northern neighborhood (No Regrets and Do the Gargon) may not bring a noticeable improvement over the expected Dowdov sound, but it’s not something we should complain, since his work as a whole has already shifted from songwriterskog mainstream. True, the individual achievements of the Johnny to some extent restores classic expression (a classic in terms of compatibility with people whose names, I repeat, stinging eyes at the beginning of this article), but these are rare moments of relaxation, as it will be on the next album already back in their own water connecting seemingly incompatible.

O Dowd does not need to write a litany, after his flair required (and only available) experience auditory sense. Therefore, honored listeners, deign to listen to a small, two-hour selection from the oeuvre of this excellent and unusual singer-songwriter, because only thus be able to make a personal objective court. A Dowdov work was well worth a thorough listening, especially if you belong to a group of Puritans who with contempt and disgust view the coexistence of traditional and experimental. Because, in this case Johnny’s songs could you act on healing and enlightenment!

 – Translation by Google

The Independent reviews Execute American Folklore

Cover_Execute

webclip_the-independentAlbum reviews: Wilco – Wilco Schmilco, Jack White – Acoustic Recordings, MIA – AIM, and more

  • By Andy Gill
                                                                            September 8th, 2016

Johnny Dowd – Execute American Folklore – 4/5

Download this: Whiskey Ate My Brain; Sexual Revolution; Last Laugh; Funkalicious

Imagine if Hank Williams had mutated into Captain Beefheart, acquiring a bunch of primitive electronic equipment along the way, and you’ll get some idea of where Johnny Dowd is at on Execute American Folklore. The songs, narrated in Dowd’s ornery, fatalist drawl, feature his usual cast of hapless characters adrift in a world of mordant ill-fortune, but this time they are driven by mutant funk grooves crafted with buzzing, quacking synthesisers. “Unease And Deviance” sets the tone, harsh drum-machine driving its account of “twisted terror, vicious pleasure”; before the protagonists of “Sexual Revolution” and “Rhumba In The Park” suffer their below-the-belt blows. But balancing this is the maniacal glee with which Dowd recounts the detriments of booze and drugs in “Whiskey Ate My Brain”, climaxing in the album’s most wonderfully tortured burst of guitar noise. Gloriously deviant.

 – Original Article

enola.be reviews Execute American Folklore – Johnny Dowd tonite at The Haunt opening for Mofos

 

banner_jdmofoTonight at The Haunt, opening for the Mofos at 9pm

webclip_enola-be-header

 

 

 

webclip_

Johnny Dowd

 Songs In The Key Of D, Vol. 12. Onze favoriete outsider is terug met zijn nieuwste worp, die de ingeslagen koers van That’s Your Wife On The Back Of My Horse (met voorsprong de beste albumtitel van 2015) verderzet. De liefhebber weet wat te doen.

Volgend jaar zal Dowds solocarrière de symbolische kaap van twintig jaar bereiken. Best opmerkelijk want de veteraan, die bij zijn debuut al werd beschouwd als een ouwe lul, houdt er een indrukwekkende productiviteit op na en blijft regelmatig Amerikaanse en Europese podia afschuimen met zijn steeds eigenzinniger wordende muziek. Wrong Side Of Memphis en zijn recentste wapenfeit liggen bij een eerste beluistering misschien ver uit elkaar, maar eigenlijk is niets minder waar. Het zijn albums die getuigen van dezelfde radicale visie en zijn een aanval op rootsgenres en zones ver daarbuiten.

Voor Execute American Folklore lanceerde Dowd een crowdfunding-campagne, die met succes werd afgerond. Je weet dan ook dat je getrakteerd zal worden op een feest van onzin en transgressie, van kitscherige funk en voze bluesresten, van op z’n kop gezette gemeenplaatsen, innuendo en ironievrije egodocumenten. Hij had er net zo goed bij kunnen lopen in een grasgroen trainingpak en een fluokleurige zweetband. Het zal Dowd allemaal worst wezen. Hij bepaalt de regels in een bonte wereld die geen toegevingen doet, al moet je soms, ook nu, toegeven dat de man regelmatig wat oorwurmen uit de mouwen schudt.

Veertien songs jaagt hij er weer door, in minder dan veertig minuten. Stilistisch is dit een verderzetting van That’s Your Wife…, wat betekent dat hij zowat alles zelf opnam: bas, gitaar, toetsen en heel veel plastieken beats. In opener “Unease And Deviance”, eigenlijk een mooie definitie van z’n werk, dreigt het even uit te monden in het thema van “The Fresh Prince Of Bel-Air”.Met iele synths, een rudimentaire beat, onnozele breaks en Dowds vieze nonkel-verzen. En zo klinkt het wel vaker, alsof hij in stukken als “3.29.48” (zijn geboortedatum) en “Modern Woman” zit rond te hossen met een XL-beatbox en een zak vol kromme rhymes.

Elders vind je nog knikjes richting rock-‘n-roll swagger, maar dan wel nadat het grondig door de mangel gehaald werd. “Sexual Revolution” heeft meer gemeen met The Butthole Surfers en Ween dan met de rootshelden waar hij vroeger mee vergeleken werd. “Funkalicious” zet Bootsy Collins bij The Residents. Of ook: “Last Laugh”, eentje voor zijn moeder die aanvankelijk bijna klinkt als 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, een uitje richting exotica dat klinkt als een antwoord op “Worried Mind” uit z’n vroege klassieker Pictures From Life’s Other Side. Maar het kan altijd nog zotter: tijdens “Mr. Muggles” verwacht je dat het Beverly Hills Cop--thema elk moment zal opduiken en mag gastzangeres Anna Coogan voor theatrale franjes zorgen, terwijl de opgefokte titelsong knettergek barakkenkabaal van de meest gesjeesde soort is.

Het is duidelijk: deze halvegare vaart een koers die even desastreus als onweerstaanbaar is. Want geef nu toe: hoeveel artiesten geraken ermee weg om hun naam te laten scanderen? Jaren geleden gebeurde het al op het podium, nu ook in het afsluitende “World Without Me”. En toch kan je niet anders dan meegrijnzen bij zoveel idioterie. “Whiskey Ate My Brain” luidt het elders. Dat moet dan wel, maar het leverde intussen wel een onnavolgbaar oeuvre op. Go, Johnny, go!

Dowd is van 12 tot 30 oktober op tournee in Europa. Hij speelt drie keer in Nederland en een keer in Belgie: op 29 oktober in GC De Melkerij (Zemst).

 – Original Article

 

Execute American Folklore

Guy Peters – Photos: Cat Dalton – September 28, 2016

Songs In The Key Of D, Vol. 12. Our favorite outsider is back with his latest steps that the chosen course of That’s Your Wife On The Back Of My Horse verderzet (by far the best album title of 2015). The lover knows what to do.

Next year Dowds solo career will reach the symbolic milestone of twenty years.Quite remarkable for the veteran, who was already considered his debut as an old dick, does an impressive productivity after and remains a regular American and European stages skimming his increasingly idiosyncratic becoming music. Wrong Side Of Memphis and his latest feat lie with a first listening may be far apart, but really is nothing further from the truth. The albums are witnessing the same radical vision and attacking roots genres and areas beyond.

For Execute American Folklore Dowd launched a crowdfunding campaign, which was successfully completed. You also know that you will be treated to a feast of nonsense and transgression of kitsch funk and blues rotten remnants of upside regular platitudes, innuendo and irony-free personal documents. He had just as much to be able to walk in a grass green trainingpak and a fluorescent-colored sweatband. The Dowd will all care less. He sets the rules in a colorful world that does not compromise, although sometimes, even now, admit that the man regularly what earwigs shakes up their sleeves.

Fourteen songs he hunts again through in less than forty minutes. Stylistically, this is a continuation of That’s Your Wife … which means he just recorded everything himself: bass, guitar, keyboards and many plastics beats. In opener “unease And Deviance”, actually a good definition of his work, as it threatens to result in the theme of “The Fresh Prince Of Bel-Air” .With sterile synths, a rudimentary beat, silly breaks and Dowds dirty uncle -verzen. And so it sounds more as if he were in pieces like “3:29:48” (his birth) and “Modern Woman” hossen sitting around with an XL-beatbox and a bag full of crooked rhymes.

Elsewhere you can find nods towards rock and roll swagger, but only after it was thoroughly mangled. “Sexual Revolution” has more in common with The Butthole Surfers and Ween then the roots heroes in which he was once against. “Funkalicious” put Bootsy Collins by The Residents. Or again: “Last Laugh”, one for his mother, who initially almost sounds like 80’s INXS.En “Rhumba In The Park”, an outing direction of exotica that sounds like a response to “Worried Mind” from his early classic Pictures From Life’s Other Side. But it is still more foolish: during “Mr.Muggles “you expect it to Beverly Hills Cop -theme will emerge anytime and guest singer Anna Coogan may provide theatrical fringes while the raised title song is crazy barracks hubbub of the most dropout species.

It is clear that this screwball sails a course as disastrous as irresistible. Admit it: How many artists get away with to have their name chant? Years ago it happened already on stage, now in the final “World Without Me”. And yet you can not help but meegrijnzen with so much idiocy. “Whiskey Ate My Brain” is the elsewhere. It must then, but meanwhile gave it an incomparable oeuvre. Go, Johnny, go!

Dowd has 12 to October 30 on tour in Europe. He played three times in the Netherlands and once in Belgium: on October 29 in GC The Dairy (Zemst).