AD.nl on the Going Down the Road Feeling Bad Tour

Zielsverwanten met een donkere boodschap

Ze zingen allebei over de rafelranden van de samenleving: Melle de Boer en Johnny Dowd. Twee americana-artiesten van twee generaties en verschilende geboortegrond trekken samen op. Vanavond in het Paard in Den Haag.

Machiel Coehorst 

Johnny Dowd komt uit Ithaca, een slaperig universiteitsstadje in de staat New York. Hij had daar een transportbedrijfje en musiceerde wat in zijn vrije tijd. Totdat hij ontdekt werd door een platenbaas en op zijn 50ste zijn debuut maakte als singer-songwriter en vertolker van rauwe popcountry. Melle de Boer komt uit Delft/Den Haag, maakte furore met zijn bands Smutfish en John Dear Mowing Club en heeft net als Dowd een voorliefde voor de country noir. Ter ere van hun nieuwe albums maken de beide muzikanten een gezamenlijke tour en vanavond doen zij het Paard aan.

Ondanks het leeftijdsverschil (Melle de Boer is 45 jaar, Johnny Dowd bijna 70) worden de twee muzikanten gezien als zielsverwanten. De Boer kan zich vinden in die typering. ,,Ja, er zijn zeker raakvlakken tussen Johnny en mij. De muziek komt bij ons allebei uit dezelfde bron: De twijfel over alles, en de onderhuidse dingen die niet vaak worden uitgesproken.”

Het moge duidelijk zijn: voor een vrolijk avondje uit ben je bij de twee aan het verkeerde adres. Melle de Boer en Johnny Dowd hebben meer affiniteit met de donkere kanten van het leven. ,,We zoeken allebei de rafelranden op van de maatschappij. Onze teksten gaan over onderwerpen als eenzaamheid, het verschil tussen rijk en arm en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.” Maar er is niet louter donkerte te vinden in hun muziek. ,,We proberen de donkere kant te verlichten,” zegt De Boer poëtisch. ,,Het publiek zingt ook volop mee met de Amerikaanse liedjes en er wordt ook veel gelachen.”

Openbaring

We proberen de donkere kant te verlichten

Melle de Boer

Het duo heeft net een tour door Engeland achter de rug. Voor De Boer was het een openbaring: ,,Ze kijken daar heel anders tegen muziek aan dan hier. In Nederland moet het vooral leuk en gezellig zijn. In Engeland luisteren ze echt naar de liedjes. Van ouds af aan bestaat er natuurlijk ook de traditie om samen naar muziek te luisteren, en er niet doorheen te kletsen.” Wel was hij enigszins nerveus bij aanvang van zijn eerste tour door Engeland: ,,Ik twijfelde over mijn Engels en wist niet of ik de teksten wel goed zou uitspreken. En dan sta je in zo’n volle zaal …” Maar de respons was bijzonder goed. ,,Ik heb zelden zoveel enthousiaste reacties ontvangen en er zijn meer cd’s verkocht dan ooit.”

Een voordeel was dat De Boer zijn Engelstalige teksten niet hoefde uit te leggen, zoals hij in Nederland gewoon is te doen. Zo projecteerde hij tijdens een optreden ooit zelfgemaakte tekeningen (De Boer is ook kunstenaar) op de achtergrond (‘Bij iedere zin een nieuwe tekening’). Een uitleg van zijn teksten was in Engeland niet nodig, toch? ,,Nou ja, ik was daar op een ongemakkelijke manier wel al mee begonnen, totdat ik besefte dat dat niet nodig was, ha ha.”

Even terug naar zijn samenwerking met Johnny Dowd. Wat spreekt De Boer het meest aan in de man die bekendstaat om zijn nogal eigenzinnige, soms ronduit ondoorgrondelijke muziek? ,,Zijn liedjes zijn soms best lastig ja. Het mooie aan hem vind ik dat hij nooit probeert te behagen.” De muziek van Johnny Dowd is niet alleen lastig te doorgronden, maar ook behoorlijk zwartgallig. ,,Toch is hij een opgewekte man hoor, ondanks al die heftige liedjes. Het was heel gezellig in de tourbus!”

 – Original article

Soulmates with a dark message
They both sing about the fringes of society: Melle de Boer and Johnny Dowd. Two americana artists of two generations and different birth grounds join together. Tonight in the Horse in The Hague.

Machiel Coehorst 08-02-18, 16:04

Johnny Dowd is from Ithaca, a sleepy university town in the state of New York. He had a transport company there and made music in his free time. Until he was discovered by a record manager and made his debut at the age of 50 as a singer-songwriter and interpreter of raw pop country. Melle de Boer is from Delft / The Hague, made a furore with his bands Smutfish and John Dear Mowing Club and, like Dowd, has a predilection for the country noir. In honor of their new albums the two musicians make a joint tour and tonight they do the Horse.

Despite the age difference (Melle de Boer is 45 years, Johnny Dowd almost 70) the two musicians are seen as soul mates. De Boer can agree with this typing. “Yes, there are certainly similarities between Johnny and me. The music comes to us both from the same source: The doubt about everything, and the subcutaneous things that are not often spoken. ”

It should be clear: for a cheerful night out you are at the wrong address. Melle de Boer and Johnny Dowd have more affinity with the dark sides of life. ,, We both seek out the frail edges of society. Our texts deal with topics such as loneliness, the difference between rich and poor and the way in which people interact with each other. “” But there is no mere darkness in their music. ,, We try to lighten the dark side, ” De Boer says poetically. ,, The audience is also singing along with the American songs and there is also a lot of laughter. ”

Revelation
We try to illuminate the dark side, Melle de Boer
The duo has just finished a tour through England. For De Boer it was a revelation: “They look at music very differently than here. In the Netherlands it must be fun and cozy. In England they really listen to the songs. From time immemorial there is of course also the tradition to listen to music together, and not to chat through it. ” He was a bit nervous at the start of his first tour through England: ‘I doubted my English and did not know whether I would pronounce the lyrics correctly. And then you’re in such a crowded room … “” But the response was very good. ,, I have rarely received so many enthusiastic reactions and more CDs have been sold than ever. ”

One advantage was that De Boer did not have to explain his English-language texts, as he is used to doing in the Netherlands. For instance, during a performance he once projected self-made drawings (De Boer is also an artist) in the background (‘With every sentence a new drawing’). An explanation of his texts was not necessary in England, right? ,, Well, I had already started in an uncomfortable way, until I realized that it was not necessary, ha ha. ”

Back to his collaboration with Johnny Dowd. What appeals to De Boer most in the man who is known for his rather quirky, sometimes utterly inscrutable music? ,, His songs are sometimes quite difficult yes. The beauty of him is that he never tries to please. “” The music of Johnny Dowd is not only difficult to fathom, but also very ungraceful. “Still, he is a cheerful man, despite all those heavy songs. It was very nice in the tour bus! ”

 – Translation by Google

Feeling Bad Tour @ Worm Feb. 9

 

Johnny Dowd (US) + Melle de Boer

 

 

Language is a subject of constant debate in The Avantgardistic State. What is it best used for, and how? Here we have two exponents who take this linguistic to-and-fro down a country path [sic]. Expect a combination of Dutch and American grassroots music at its most fundamental.

Melle de Boer
Melle de Boer, known for his act Smutfish and his love of the American folk tradition addresses the idea that Dutch acts need to sing in English to be “successful”. Through his love of the American song tradition. De Boer will be joined by Suzanne Ypma.

Johnny Dowd
Johnny Dowd is an American alt country musician from Ithaca, New York. Expect songs full of experimental, noisy breaks with a strong int of the American Gothic and black humour. Many have compared his music to that of Tom Waits and Captain Beefheart. Dowd will be joined by guitarist Mike Edmondson.

 – Original site

Going down the road feeling bad | Johnny Dowd & Melle de Boer

Johnny Dowd and Melle de Boer travel through the Netherlands as a double bill. Their Going Down the Road Feeling Bad tour marks the occasion of the release of their new albums. Dowd and The Boer play their own songs and, in the collaborative part of the show, perform their joint, unconventional take on American traditional music.

Artist and musician Melle de Boer is known as the lead singer of his band Smutfish. Their 2003 debut record Lawnmower Mind is widely regarded as the founding album of Dutch ‘country noir’. American musician Johnny Dowd lives and breathes American blues, folk and country music, reinterpreting their traditions in his own experimental and darkly humorous way. Dowd and De Boer both have a knack for the eclectic. Don’t expect a sleepy singer songwriter night: their songs are beautiful, urgent, chaotic, loud, noisy, soothing, and above all, unforgettable.

Feeling Bad Tour with Anna Coogan @ Tape 1/30

 

Definitely an evening not to miss!

Anna Coogan will perform her brilliant live soundtrack to The Blood of a Poet (1932) as part of her European tour. Tape Doors at 6.30pm performance at 7pm prompt.

Following the screening there will be a short interval followed by live performances from Melle de Boer and Johnny Dowd as part of their Going Down the Road Feeling Bad, European Tour.

Anna Coogan 2016

Anna Coogan is returning to TAPE this month with a new project and special guests for a one-off performance.

The prolific US indie songstress is following up her visit to the Old Colwyn venue last October – when she showcased her fuzzy, electric wah-wah operatic rock of her new album, The Lonely Cry Of Space & Time – with a brilliant new soundtrack for the 1932 avant garde Jean Cocteau film, The Blood of a Poet, performed live.

Experimental, noisy country musician Johnny Dowd – who, like Coogan, hails from Ithaca in the state of New York – and who has recently been awarded Uncut’s Americana album of the month for his new release Twinkle Twinkle and cult Dutch singer Melle de Boer, are appearing as part of their Going Down the Road Feeling Bad joint European tour and will be providing interval entertainment.

Join Coogan, Dowd and de Boer at TAPE on Tuesday, January 30 at 6.30pm.

Tickets are £8.78 and are available from the venue or by visiting eventbrite.co.uk

 – Original source

No Depression  interview with Anna:

How would you describe the impact of your collaborations?

It was more than just Willie and me. The big third party was engineer and my Ithaca neighbour, Matthew Saccuccimorano, who created the sonic soundscape through his mixing. He and Willie are both drummers so they had that simpatico idea of how drums should sound. I also have deep, deep influences from Johnny Dowd who’s been my mentor for the last few years. He really pushed me to push myself. And there’s JD (Foster) who co-wrote one of the songs and played bass. But in the trenches it’s me, Willie and Matt.

 

Johnny Dowd supporting My Darling Clementine @The Dock

– HCTF reviews Execute American Folklore

 

Live @ The Dock with My Darling Clementine


551bc-w704webclip_the-dockclementine

JOHNNY DOWD

Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alternative country musician. Typical of his style are experimental, noisy breaks in his songs and strong gothic (in the sense of dark and gloomy) elements in the lyrics as well as in the music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurd in his work.

He currently resides in Ithaca, NY.

Although his early albums were most celebrated in the alternative country community, he has never quite fit into any particular genre.

The Dock: Tickets here

 

Live @The Silver Line Tap Room

Johnny Dowd is back at The Line! Come join us for a great night of Alternative Americana and Rock and Roll with this internationally acclaimed local super star!

 

Johnny Dowd, one of a kind leftfield trashcan Americana artist, has a show at The Silver Line in Trumansburg, NY on April 7th. He will introduce his new band The Love Munchkins. Show starts at 8pm.

 – Here Comes the Flood

 

– photo by Kat Dalton

 

 

 

 

Reflections on Executing the Folklore Tour

 

This slideshow requires JavaScript.

– Thanks to Rob Szczerba for photos of the Greystones show 2016

– Thanks to Steven Mead for photos of the Islington show 2016

This slideshow requires JavaScript.

– Thanks to Russell Lewis for photos of The Bank show 2016

Mucho creds to the awesome photographers who  generously share their photos with us. Readers may notice a slow loading of these pages, as our policy is to give the photos their due, and we generally upload at full res. Trust us, it’s worth the wait!

 

 

 

KLFM plays Johnny Dowd

 

webclip_klfm

Johnny Dowd je čovjek koji spada među one rijetke kantautore što unatoč eklektičnom i neuobičajenom stilu ipak zadržavaju svoj nativni identitet, a rezultat sukoba tradicionalnog i modernističkog jest jedan od najoriginalnijih izričaja u suvremenoj glazbi.

Johnny Dowd je rođen 29. ožujka 1948. u Forth Worthu, Texas. Tako započinje praktički svaki tekst kojemu je cilj ukratko ili poduže proanalizirati život i stvaralaštvo dotične persone. No, navikli ste na pomaknutu strukturu ovih ‘najava’, i znate da autoru napisa nipošto nije cilj prepisivati sa wikipedije, niti iznositi općepoznate kronološke činjenice ionako dostupne u relevantnoj literaturi, tek uz napomenu kako su česte poredbe s Waitsom i Caveom apsurdne koliko i Dowdovi stihovi. Pokušajmo onda krenuti od geografske odrednice.

Već i ptice na grani znaju da je savezna država Texas zadnjih desetljeća iznjedrila ponajbolje američke kantautore; od Townesa Van Zandta, Willie Nelsona i Krisa Kristoffersona, preko Guy Clarka, Steve Earlea, Lyle Lovetta, Rodney Crowella, Jimmy Dale Gilmorea, Roberta Earla Keena, Billy Joe Shavera, pa do Scotta H. Birama i Justina Townesa Earlea – da spomenemo tek neke elemente te bogate lepeze.

No, ime Johnnyja Dowda se vrlo rijetko spominje u tom zemljopisnom kontekstu. Razlog tomu dijelom (no, uskoro ćete shvatiti – tek dijelom!) jest činjenica da je dotični još u djetinjstvu započeo onaj sveamerički proces mijenjanja lokacija i saveznih država – između ostalog, do pete je godine života već živio u Tennesseeju i Oklahomi. Neko je vrijeme boravio i u Kaliforniji, a u Memphis se vraća 1965., nakon razvoda roditelja, a te da bi se na koncu skrasio u gradiću Ithaca, New York.

Srećom, stara poslovica kaže da možeš potjerati stvorenje iz Texasa, ali nikad iz njega u potpunosti izbiti, istjerati taj čudnovati duh kojeg teksašani upiju rođenjem. Rekli bi pravnici, Iur Sole – pravo rodnog Sunca! Ipak, Johnny Dowd se po nečemu bitno razlikuje od imena navedenih na početku teksta.

Svi su oni, naime, stvorili prepoznatljiv stil temeljen na folku, countryju, bluesu ili pak kombinacijama navedenih utjecaja u varijabilnim omjerima. To se u određenom može reći i za Johnnyja Dowda, konkretno za njegovu ranu fazu, kada je djelovao unutar sastava Jokers s početka osamdesetih, te Neon Baptist ranih devedesetih. No, Wrong Side of Memphis (1997.), prvi uistinu samostalni album, odnosno rad koji je sada potpisan isključivo imenom Johnny Dowd donosi poprlilično drugačiju zvučnu sliku. Kompozicije izlaze iz očekivanih okvira često balansirajući na rubu prihvatljivosti, barem kada je o tradicionalnim okvirima riječ. Dowdova je nastupna ploča prožeta mračnom tematikom tipičnog southern gothica, i potpisnika ovih redaka podsjeća na Williama Faulknera u luđačkoj košulji. Može i ovako – zamislite da se radnja romana To Kill a Mockingbird spisateljice Harper Lee odvija u paralelnom svemiru gdje američki Jug utjelovljuje nekoliko zadnjih krugova pakla, i gdje Scout u naletu ludila spaljuje Boo Radleyja u krušnoj peći… jeste li vizualizurali? Onda vjerojatno polako naslućujete ambijent ‘pogrešne strane Memphisa’. Nižu se balade o ubojstvima, griješnicima i prokletstvu: Welcome Jesus, John Deere Yeller, Idle Conversation, Ft. Worth; Texas, Ballad of Frank and Jessee James, Papa Oh Papa…, skladbe tek prividno odjevene u klasično folk/country ruho, jer sama struktura pjesama u simbiozi sa neortodoksnim izborom instrumenata – sintetizator, između ostalih – kreira sasvim neočekivan i isčašen doživljaj. Možda je opus kantautora Jima Whitea, koji djelovanje započinje otprilike u isto vrijeme (i s kojim će Dowd 2006. ostvariti suradnju na projektu Hellwood) najbliža poredba?

Ovo definitivno stoji, jer štoviše, Dowd će odigrati bitnu rolu u dokumentarcu Searching for a Wrong-Eyed Jesus, nadrealnoj priči o američkom Jugu koja je 2003. nastala kao plod suradnje scenarista Steve Haismana i redatelja Andrewa Douglasa, a po motivima Whiteova albuma Mysterious Tale of how I shouted Wrong-Eyed Jesus. Scena u brijačnici je doslovice antologijska, kao i Dowdova izvedba pjesme Murder, sirovog dvoakordnog bluesa kojeg Johnny izvodi pod sivim nebom na groblju automobila.

Ukoliko je Wrong Side of Memphis najavio Dowdovu samostalnu karijeru, predstavivši već poznatog autora u novom, prigušenijem svjetlu, album Pictures from the Life’s other Side ide korak dalje. Ovdje Johnny već okuplja prateći sastav, koji ga uz određene iznimke prati i dan danas (primjerice na trenutačnoj europskoj turneji koja, očekivano, zaobilazi morlačke krajeve), što mu omogućuje daljnja eksperimentiranja u zvuku. Iskreno, jeste li sposobni predočiti teksaškog kantautora čije se kompozicije mogu obilježiti jazz festivale, ili se pak provući kroz tipičnu funky, pa i hip-hop DJ listu, svejedno ostajući u nativnoj folk domeni?

Albumi koji se nižu čitav novi milenij (spomenimo tek Temporary Shelter, Pawnbroker’s Wife i Cemetry Shoes), zaključno sa dva zasad posljednja koji se taman promoviraju u našem sjevernom susjedstvu (No Regrets i Do the Gargon) možda i ne donose nekakav primjetan napredak u odnosu na očekivani Dowdov zvuk, no to i nije nešto čemu bi trebalo prigovoriti, pošto je njegov opus u cijelosti već pomaknut iz songwriterskog  mainstreama. Istina, na pojedinim se ostvarenjima Johnny u određenoj mjeri vraća klasičnom izričaju (klasičnom u smislu kompatibilnosti s ljudima čija imena, ponavljam, bodu oči na početku ovog napisa), no to su rijetki trenuci opuštanja, pošto će se on već narednim albumom vratiti u vlastite vode spajanja naizgled nespojivog.

O Dowdu ne treba pisati litanije, pošto je njegov štih potrebno (i jedino moguće) doživjeti slušnim čulom. Stoga se, štovani slušatelji, udostojite preslušati mali, dvosatni izbor iz opusa ovog vrhunskog i neobičnog kantautora, jer ćete samo tako biti u stanju donijeti osobni objektivni sud. A Dowdov je opus itekako vrijedan temeljitog preslušavanja, posebno ukoliko spadate u skupinu puritanaca koji s prezirom i gnušanjem gledaju na suživot tradicionalnog i eksperimentalnog. Jer, u tom bi slučaju Johnnyjeve skladbe mogle na Vas djelovati iscjeliteljski i prosvjetiteljski!

24/02/2017  autor: Vjeran Stojanac

 – Original Article

Johnny Dowd is a man who is one of those rare songwriter that despite the eclectic and unusual style still retain their native identity, a result of the conflict of traditional and modernist is one of the most original expressions in contemporary music.

Johnny Dowd was born on 29 March 1948 in Forth Worth, Texas. So begins practically every text aimed at short or lengthy analyze the life and creativity of the respective persona. Well, you’re used to the shifted structure of these ‘announcements’, and you know that the author of the inscription is by no means objective rewritten from wikipedia, or removed from the generally known chronological facts already available in the relevant literature, only noting that the frequent comparisons with Waits and Cave absurd as the Dowd verses. Then try to start from the geographical determinants.

Even the birds in the trees know that the state of Texas last decade has seen the best of American singer-songwriter; of Townes Van Zandt, Willie Nelson and Kris Kristofferson, over Guy Clark, Steve Earle, Lyle Lovett, Rodney Crowell, Jimmy Dale Gilmore, Robert Earl Keen, Billy Joe Shaver, to Scott H. Biram and Justin Townes Earle – to name only some elements of this rich array.

However, the name of Johnny Dowd is rarely mentioned in the geographic context. The reason for this part (well, you’ll soon realize – just part!) Is that it is concerned in childhood began the all-American process of changing locations and states – among other things, to the fifth year of life already lived in Tennessee and Oklahoma. For a while he lived in California, and Memphis returns in 1965, after his parents’ divorce, and this in order to end up settling in the town of Ithaca.

Fortunately, the old adage says that you can chase the creature from Texas, but never out of it completely knocked out, flush out the strange spirit that Texans are absorbed by birth. They said to the lawyers, Yur Sole – right gender of the Sun! However, Johnny Dowd at something essentially different from the names listed at the beginning of the text.

All of them, in fact, created a distinctive style based on folk music, of country, blues, or combinations of these influences in variable proportions. This is in particular can be said for Johnny Dowd, specifically for its early stage, when it acted within the band Jokers from the beginning of the eighties and early nineties Neon Baptist. But the Wrong Side of Memphis (1997), the first truly solo album, or work that is now signed exclusively named Johnny Dowd brings poprlilično different sound image. The compositions out of the expected framework often balancing on the edge of acceptability, at least in the traditional framework of the word. Dowd’s next board imbued with dark themes typical southern gothic, and the author of these lines reminiscent of William Faulkner in a straitjacket. Can this – imagine that the action of the novel To Kill a Mockingbird writer Harper Lee takes place in a parallel universe where the American South embodies the past few circles of hell, and where Scout coming madness burned Boo Radleyja in a baker’s oven … are you vizualizurali? Then slowly I suspect probably ambience ‘wrong side of Memphis. Lined with ballads of murder, sinners and a curse: Welcome Jesus, John Deere Yeller, Idle Conversation, Ft. Worth; Texas, Ballad of Frank and James Jessee, Papa Oh Papa …, tracks only seemed dressed in classic folk / country attire, because the very structure of the songs in symbiosis with unorthodox choice of instruments – synthesizer, among others – creates a completely unexpected and disjointed experience. Perhaps opus songwriter Jim White, who action begins around the same time (which is to Dowd 2006. collaborate on the project Hellwood) closest comparison?

This definitely stands, because in fact, Dowd will play an important role in the documentary Searching for the Wrong-Eyed Jesus, surreal tale of the American South, which in 2003 occurred as a result of the collaboration screenwriter Steve Haisman and director Andrew Douglas, but the motifs White’s album Mysterious Tale of how I shouted Wrong-Eyed Jesus. The scene in the barbershop is literally anthology, and Dowd rendition of Murder, raw dvoakordnog blues by Johnny performed under a gray sky in the cemetery car.

If the Wrong Side of Memphis announced Dowdovu solo career, presenting already known authors in the new, muted light, the album Pictures from Life’s Other Side goes a step further. Here Johnny already gathers backing band, who with certain exceptions monitors today (such as the current European tour, which, as expected, bypasses Morlacki regions), allowing it to further experimentation in sound. Honestly, are you able to visualize the Texas singer-songwriter whose compositions can celebrate jazz festivals, or they slip through the typical funky, and hip-hop DJ list, still remaining in the native folk domain?

Albums that can lower the entire new millennium (just to mention the Temporary Shelter, Pawnbroker’s Wife and Cemetry Shoes) ended with two for now last who just promote our northern neighborhood (No Regrets and Do the Gargon) may not bring a noticeable improvement over the expected Dowdov sound, but it’s not something we should complain, since his work as a whole has already shifted from songwriterskog mainstream. True, the individual achievements of the Johnny to some extent restores classic expression (a classic in terms of compatibility with people whose names, I repeat, stinging eyes at the beginning of this article), but these are rare moments of relaxation, as it will be on the next album already back in their own water connecting seemingly incompatible.

O Dowd does not need to write a litany, after his flair required (and only available) experience auditory sense. Therefore, honored listeners, deign to listen to a small, two-hour selection from the oeuvre of this excellent and unusual singer-songwriter, because only thus be able to make a personal objective court. A Dowdov work was well worth a thorough listening, especially if you belong to a group of Puritans who with contempt and disgust view the coexistence of traditional and experimental. Because, in this case Johnny’s songs could you act on healing and enlightenment!

 – Translation by Google

Execute American Folklore Tour – The Bank Eye

TICKETS

poster_the-bank20161026

web-clip_the-bank2016

 – Original Article

HCTF says Stream This Song

Johnny Dowd: stream “A World Without Me” from his new album “Execute American Folklore”

photo: Kat Dalton

 

Johnny Dowd has posted a stream of A World Without Me, a track from his forthcoming new album Execute American Folklore. There are five day left
                            (Editors note: TWO days left now!)
for his crowdfunding campaign at Indiegogo to cover the expenses for recording. He aims to raise $15,000 ($10,039 is in the pocket right now).

The headmaster of trashcan Americana will be on tour in Europe this Fall. Park Doing is the support act for the first two weeks (October 12 through 23) and Mark Lotterman for the final week (October 24 through 30).

Live dates:

 • 07/29 Ithaca, NY @ Casita Del Polaris
 • 08/20 Trumansburg, NY @ Rongovian Embassy
 • 10/12 Haarlem, Netherlands @ Patronaat
 • 10/13 Norderstedt, Germany @ Music Star
 • 10/14 Krefeld, Germany @ Kulturrampe
 • 10/15 Zeist, Netherlands @ De Peppel
 • 10/17 Zurich, Switzerland @ El Lokal
 • 10/20 Liverpool, United Kingdom @ Dumbulls
 • 10/21 Bovey Tracey, United Kingdom @ Edgemoor Hotel
 • 10/22 Farndale, United Kingdom @ The Band Room
 • 10/23 Glasgow, United Kingdom @ 02 ABC2
 • 10/25 London, United Kingdom @ The Islington
 • 10/26 Eye, United Kingdom @ The Bank Eye
 • 10/27 Sheffield, United Kingdom @ Greystones
 • 10/29 Zemst, Belgium @ GC de Melkerij
 • 10/30 Eindhoven, Netherlands @ Bureau Beukorkest at TAC

HCTF review of That’s Your Wife on the Back of My Horse.

 – Original Article

Save

Save

Save

Save