AD.nl on the Going Down the Road Feeling Bad Tour

Zielsverwanten met een donkere boodschap

Ze zingen allebei over de rafelranden van de samenleving: Melle de Boer en Johnny Dowd. Twee americana-artiesten van twee generaties en verschilende geboortegrond trekken samen op. Vanavond in het Paard in Den Haag.

Machiel Coehorst 

Johnny Dowd komt uit Ithaca, een slaperig universiteitsstadje in de staat New York. Hij had daar een transportbedrijfje en musiceerde wat in zijn vrije tijd. Totdat hij ontdekt werd door een platenbaas en op zijn 50ste zijn debuut maakte als singer-songwriter en vertolker van rauwe popcountry. Melle de Boer komt uit Delft/Den Haag, maakte furore met zijn bands Smutfish en John Dear Mowing Club en heeft net als Dowd een voorliefde voor de country noir. Ter ere van hun nieuwe albums maken de beide muzikanten een gezamenlijke tour en vanavond doen zij het Paard aan.

Ondanks het leeftijdsverschil (Melle de Boer is 45 jaar, Johnny Dowd bijna 70) worden de twee muzikanten gezien als zielsverwanten. De Boer kan zich vinden in die typering. ,,Ja, er zijn zeker raakvlakken tussen Johnny en mij. De muziek komt bij ons allebei uit dezelfde bron: De twijfel over alles, en de onderhuidse dingen die niet vaak worden uitgesproken.”

Het moge duidelijk zijn: voor een vrolijk avondje uit ben je bij de twee aan het verkeerde adres. Melle de Boer en Johnny Dowd hebben meer affiniteit met de donkere kanten van het leven. ,,We zoeken allebei de rafelranden op van de maatschappij. Onze teksten gaan over onderwerpen als eenzaamheid, het verschil tussen rijk en arm en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.” Maar er is niet louter donkerte te vinden in hun muziek. ,,We proberen de donkere kant te verlichten,” zegt De Boer poëtisch. ,,Het publiek zingt ook volop mee met de Amerikaanse liedjes en er wordt ook veel gelachen.”

Openbaring

We proberen de donkere kant te verlichten

Melle de Boer

Het duo heeft net een tour door Engeland achter de rug. Voor De Boer was het een openbaring: ,,Ze kijken daar heel anders tegen muziek aan dan hier. In Nederland moet het vooral leuk en gezellig zijn. In Engeland luisteren ze echt naar de liedjes. Van ouds af aan bestaat er natuurlijk ook de traditie om samen naar muziek te luisteren, en er niet doorheen te kletsen.” Wel was hij enigszins nerveus bij aanvang van zijn eerste tour door Engeland: ,,Ik twijfelde over mijn Engels en wist niet of ik de teksten wel goed zou uitspreken. En dan sta je in zo’n volle zaal …” Maar de respons was bijzonder goed. ,,Ik heb zelden zoveel enthousiaste reacties ontvangen en er zijn meer cd’s verkocht dan ooit.”

Een voordeel was dat De Boer zijn Engelstalige teksten niet hoefde uit te leggen, zoals hij in Nederland gewoon is te doen. Zo projecteerde hij tijdens een optreden ooit zelfgemaakte tekeningen (De Boer is ook kunstenaar) op de achtergrond (‘Bij iedere zin een nieuwe tekening’). Een uitleg van zijn teksten was in Engeland niet nodig, toch? ,,Nou ja, ik was daar op een ongemakkelijke manier wel al mee begonnen, totdat ik besefte dat dat niet nodig was, ha ha.”

Even terug naar zijn samenwerking met Johnny Dowd. Wat spreekt De Boer het meest aan in de man die bekendstaat om zijn nogal eigenzinnige, soms ronduit ondoorgrondelijke muziek? ,,Zijn liedjes zijn soms best lastig ja. Het mooie aan hem vind ik dat hij nooit probeert te behagen.” De muziek van Johnny Dowd is niet alleen lastig te doorgronden, maar ook behoorlijk zwartgallig. ,,Toch is hij een opgewekte man hoor, ondanks al die heftige liedjes. Het was heel gezellig in de tourbus!”

 – Original article

Soulmates with a dark message
They both sing about the fringes of society: Melle de Boer and Johnny Dowd. Two americana artists of two generations and different birth grounds join together. Tonight in the Horse in The Hague.

Machiel Coehorst 08-02-18, 16:04

Johnny Dowd is from Ithaca, a sleepy university town in the state of New York. He had a transport company there and made music in his free time. Until he was discovered by a record manager and made his debut at the age of 50 as a singer-songwriter and interpreter of raw pop country. Melle de Boer is from Delft / The Hague, made a furore with his bands Smutfish and John Dear Mowing Club and, like Dowd, has a predilection for the country noir. In honor of their new albums the two musicians make a joint tour and tonight they do the Horse.

Despite the age difference (Melle de Boer is 45 years, Johnny Dowd almost 70) the two musicians are seen as soul mates. De Boer can agree with this typing. “Yes, there are certainly similarities between Johnny and me. The music comes to us both from the same source: The doubt about everything, and the subcutaneous things that are not often spoken. ”

It should be clear: for a cheerful night out you are at the wrong address. Melle de Boer and Johnny Dowd have more affinity with the dark sides of life. ,, We both seek out the frail edges of society. Our texts deal with topics such as loneliness, the difference between rich and poor and the way in which people interact with each other. “” But there is no mere darkness in their music. ,, We try to lighten the dark side, ” De Boer says poetically. ,, The audience is also singing along with the American songs and there is also a lot of laughter. ”

Revelation
We try to illuminate the dark side, Melle de Boer
The duo has just finished a tour through England. For De Boer it was a revelation: “They look at music very differently than here. In the Netherlands it must be fun and cozy. In England they really listen to the songs. From time immemorial there is of course also the tradition to listen to music together, and not to chat through it. ” He was a bit nervous at the start of his first tour through England: ‘I doubted my English and did not know whether I would pronounce the lyrics correctly. And then you’re in such a crowded room … “” But the response was very good. ,, I have rarely received so many enthusiastic reactions and more CDs have been sold than ever. ”

One advantage was that De Boer did not have to explain his English-language texts, as he is used to doing in the Netherlands. For instance, during a performance he once projected self-made drawings (De Boer is also an artist) in the background (‘With every sentence a new drawing’). An explanation of his texts was not necessary in England, right? ,, Well, I had already started in an uncomfortable way, until I realized that it was not necessary, ha ha. ”

Back to his collaboration with Johnny Dowd. What appeals to De Boer most in the man who is known for his rather quirky, sometimes utterly inscrutable music? ,, His songs are sometimes quite difficult yes. The beauty of him is that he never tries to please. “” The music of Johnny Dowd is not only difficult to fathom, but also very ungraceful. “Still, he is a cheerful man, despite all those heavy songs. It was very nice in the tour bus! ”

 – Translation by Google

Feeling Bad Tour @ Worm Feb. 9

 

Johnny Dowd (US) + Melle de Boer

 

 

Language is a subject of constant debate in The Avantgardistic State. What is it best used for, and how? Here we have two exponents who take this linguistic to-and-fro down a country path [sic]. Expect a combination of Dutch and American grassroots music at its most fundamental.

Melle de Boer
Melle de Boer, known for his act Smutfish and his love of the American folk tradition addresses the idea that Dutch acts need to sing in English to be “successful”. Through his love of the American song tradition. De Boer will be joined by Suzanne Ypma.

Johnny Dowd
Johnny Dowd is an American alt country musician from Ithaca, New York. Expect songs full of experimental, noisy breaks with a strong int of the American Gothic and black humour. Many have compared his music to that of Tom Waits and Captain Beefheart. Dowd will be joined by guitarist Mike Edmondson.

 – Original site

Going down the road feeling bad | Johnny Dowd & Melle de Boer

Johnny Dowd and Melle de Boer travel through the Netherlands as a double bill. Their Going Down the Road Feeling Bad tour marks the occasion of the release of their new albums. Dowd and The Boer play their own songs and, in the collaborative part of the show, perform their joint, unconventional take on American traditional music.

Artist and musician Melle de Boer is known as the lead singer of his band Smutfish. Their 2003 debut record Lawnmower Mind is widely regarded as the founding album of Dutch ‘country noir’. American musician Johnny Dowd lives and breathes American blues, folk and country music, reinterpreting their traditions in his own experimental and darkly humorous way. Dowd and De Boer both have a knack for the eclectic. Don’t expect a sleepy singer songwriter night: their songs are beautiful, urgent, chaotic, loud, noisy, soothing, and above all, unforgettable.

Feeling Bad Tour @ Het Paard Feb. 8

Going Down The Road Feeling Bad Tour

Johnny Dowd en onze eigen Haagse Melle de Boer presenteren allebei een nieuw album en touren door Nederland! Ze spelen oude liedjes en nieuwe liedjes. Dit is niet je typisch singer-songwriter avondje. De beide heren brengen songs waarbij een akoestische sound gemixt wordt met elektronica en een avond waar een schreeuwend hard chaotisch geheel afgewisseld wordt met fluweel zacht en adembenemend breekbaar. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral unieke avond te brengen.

Johnny Dowd komt in december 2017 met een nieuwe plaat vol interpretaties van Amerikaanse folk klassiekers als “Going Down The Road”, “ST James Infirmary” en “Oh My Darling Clementine”. Deze traditionele liedjes worden bijna onherkenbaar worden uitgevoerd op dit album. In 218 brengt Melle de boer een solo album uit, compleet opgenomen op zijn zolder.

 – Original site

Johnny Dowd and our own Hague Melle de Boer both present a new album and tour through the Netherlands! They play old songs and new songs. This is not your typical singer-songwriter night. Both gentlemen bring songs in which an acoustic sound is mixed with electronics and an evening where a screaming, hard chaotic interspersed with velvet soft and breathtakingly fragile. Alone and together. They combine their completely unique worlds to bring an unforgettable, but especially unique, evening.

Johnny Dowd arrives in January 2018 with a new album full of interpretations of American folk classics like “Going Down The Road”, “ST James Infirmary” and “Oh My Darling Clementine”.These traditional songs are performed almost unrecognizable on this album. In 2018 Melle brings the farmer a solo album, completely recorded in his attic.

 – Translation by Google

 

AltCountryForum reviews Twinkle Twinkle

Johnny Dowd – Twinkle, Twinkle

New Album

Johnny Dowd – 69 years old, from Ithaca, New York – an ex-mover and a failed vocal talent with a large list of solo albums behind his name full of wrath with an experimental and industrial character. Not devoid of any sense of black humor and insanity. But hey, who has not gone crazy about his records with which Dowd terrorizes the music world since the 1998 debut “Wrong Side Of Memphis”? Again the eccentric Dowd on “Twinkle, Twinkle” is doing his utmost best, especially absurd and cut. to come over, passing the line from his previous record “Execute American Folklore”. A continuation with which he makes the connection with the opening track Execute American Folklore, Again . And that is exactly what Dowd accomplished on the album where he played almost every instrument. He does not turn his hand to genuinely kill a selection from the American and English songbook with unrecognizable frightening interpretations. And that’s what Johnny does with great pleasure. Stirring sensitive souls on rods and delivering nightmares. Fascinating, but also exhausting. Because “Twinkle, Twinkle” requires nerves of steel to keep the experimental drift of spoken word, bouncing bleeps, rudimentary beats, deep basses, synthesizers and a mud pool of primitive electronic instrumentation untouched. If you think you have endured everything, Dowd concludes with a number of quotes from the bible book JOB:

My days have passed; my thoughts, the possessions of my heart, are plucked up.

They adjust the night in the day; the light is near the downfall because of the darkness.

If I wait, the grave will be my house; I will spread my bed in the darkness.

I call to the quarry: You are my father! To the worm: My mother, and my sister!

Where would my expectation be? Yes, my expectation, who will see them?

They will suffer with the staves of the grave, when the rest will be together in the dust

Johnny Dowd & Melle de Boer

07-02: Haarlem, Patronaat
08-02: Den Haag, paard
09-02: Rotterdam, Worm
10-02: Utrecht, Tivoli
11-02: Middelburg, Kloveniersdoelen

http://www.johnnydowd.com

(Johan Schoenmakers)

 

Johnny Dowd – 69 jaar, afkomstig uit Ithaca, New York – een ex-verhuizer en een mislukt zangtalent met een flinke lijst aan soloplaten achter zijn naam vol grimmigheid met een experimenteel en industrieel karakter. Niet gespeend van enig gevoel voor zwartgallige humor en krankzinnigheid. Maar ja, wie is er niet gek geworden van zijn platen waarmee Dowd de muziekwereld sinds het debuut “Wrong Side Of Memphis” uit 1998 terroriseert?Ook nu weer doet de excentrieke Dowd op “Twinkle, Twinkle” hard zijn best om vooral absurd en verknipt over te komen, waarbij hij de lijn doortrekt van zijn vorige plaat “Execute American Folklore”. Een voortzetting waarmee hij met het openingsnummer Execute American Folklore, Again het verband legt. En dat is precies wat Dowd verwezenlijkt op het album waar hij bijna elk instrument inspeelde. Hij draait er zijn hand niet voor om een selectie uit het Amerikaanse en Engelse liedboek op geniale wijze om zeep te brengen met onherkenbaar beangstigende interpretaties. En zo te horen doet Johnny dat met veel plezier. Gevoelige zieltjes op stang jagen en nachtmerries bezorgen. Fascinerend, maar ook uitputtend. Want “Twinkle, Twinkle” vereist stalen zenuwen om de experimenteerdrift van gesproken woord, stuiterende bliepjes, de rudimentaire beats, de diepe bassen, synthesizers en een modderpoel van primitieve elektronische instrumentatie onberoerd te laten. Als je denkt alles te hebben doorstaan sluit Dowd af met een aantal citaten uit het bijbelboek JOB:

Mijn dagen zijn voorbijgegaan; uitgerukt zijn mijn gedachten, de bezittingen mijns harten.

Den nacht verstellen zij in den dag; het licht is nabij den ondergang vanwege de duisternis.

Zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen; in de duisternis zal ik mijn bed spreiden.

Tot de groeve roep ik: Gij zijt mijn vader! Tot het gewormte: Mijn moeder, en mijn zuster!

Waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen?

Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als er rust te zamen in het stof wezen zal.

Johnny Dowd & Melle de Boer

07-02: Haarlem, Patronaat
08-02: Den Haag, paard
09-02: Rotterdam, Worm
10-02: Utrecht, Tivoli
11-02: Middelburg, Kloveniersdoelen

http://www.johnnydowd.com

(Johan Schoenmakers)

 – Original site

Feeling Bad Tour @ Patronaat Feb. 7

Johnny Dowd (USA) + Melle de Boer - Going Down the Road Feeling Bad Tour

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen.
December 2017 komt Johnny Dowd uit met een album met zijn interpretaties van Amerikaanse Folk klassiekers. Liedjes als: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine.
Het zijn Traditionals, de basis van de Amerikaanse muziek. Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol ziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Ze spiegelen een directe reactie op de huidige Amerikaanse samenleving, met alle spanningen en onzekerheden die daarbij denkbaar zijn.
Melle de Boer brengt begin 2018 een album uit. Een solo album heel dichtbij zichzelf. Dit album wordt opgenomen op zijn zolder. Eenzelfde zolder als waarnaar de vader van Melle vertrok na zijn scheiding. Op die zolder wonen spoken. Spoken die liedjes fluisteren.

Johnny en Melle gaan touren door Nederland. Ze spelen hun liedjes. Oude liedjes, nieuwe liedjes. Geen suf singer-songwriter avondje maar elektrisch, chaotisch, hard en lelijk, zacht en mooi. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral uniek optreden te verzorgen.

Johnny neemt zijn gitarist Mike Edmondson mee. Hij zorgt voor een gedegen slaggitaar waar Johnny al zijn gekte en chaos in kwijt kan. Mike zingt ook mee.
Melle wordt bijgestaan door Suzanne Ypma. Zij heeft samen met Melle zijn nieuwe album opgenomen. Suzanne is van de elektropop. De synthesizer heeft een belangrijke rol in het nieuwe album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001.
Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek.
Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen.
Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008.
In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. De daaruitvolgende tour langs filmhuizen maakte duidelijk dat door tekeningen toe te voegen aan de muziek, de teksten beter begrepen werden, zodoende werd er een extra dimensie aan een optreden toegevoegd.

Waarom zingen Nederlanders zo vaak in het Engels? In 2016 vertaalden Nederlandse schrijvers als Leon Verdonschot, Levi Weemoedt, Maartje Wortel, Ingmar Heytze, Freek de Jonge Liedjes van Melle de Boer naar het Nederlands. Dit gaf inzichten in de keuze voor de Engelse taal als voertaal voor zijn liedjes.
Dit keer verbindt Melle zijn optredens direct met de bron. Namelijk de Amerikaanse folk.

Bijzonder avondje, zoveel mag nu al duidelijk zijn!

aerostatica.ru reviews Twinkle Twinkle

Well, so that life does not seem to honey, let me introduce to you a gentleman named Johnny Dowd, the black sheep of modern country music. On his 16th album, he’s gutted the classics of American folk, blues and jazz and achieves this striking success.

Johnny Dowd – Twinkle, Twinkle

“There are a lot of synthesizers. A lot of singing. Many rhythm curves. These songs flow together as a soundtrack to the film about an electronic musician who got into the 19th century. “
Johnny Dowd is now about 70 years old, but few people dare to disregard such irreverent tails to sacred cows like him.

 • Johnny Dowd – Twinkle, Twinkle, Little Star

It was Johnny Dowd. And now his colleagues from Britain – the group “Stick In The Wheel” (“Stick in the wheel”). They also play and sing ancient folk songs, and also fill them with today’s fury and passion. “Uncut” magazine calls them “the coolest of the current bands playing traditional music.” The Guardian writes about them: “The future begins here.” And they say to themselves: “We are playing the music of our people. This is our culture. This is our heritage. “

 – Original site

Ну, а чтобы жизнь мёдом не казалась, позвольте мне представить вам джентльмена по имени Джонни Дауд, чёрную овцу современной кантри-музыки. На своём 16-м альбоме он потрошит классику американского фолка, блюза и джаза и добивается в этом разительных успехов.

Johnny Dowd – Twinkle, Twinkle

«Много синтезаторов. Много пения. Много кривых ритмов. Эти песни льются вместе как звуковая дорожка к фильму про электронного музыканта, попавшего в 19-й век».
Джонни Дауду сейчас около 70 лет, но мало кто осмеливается так непочтительно крутить хвосты священным коровам, как он.

Written In Music reviews Twinkle Twinkle

JOHNNY DOWD – TWINKLE, TWINKLE

 Door Cis van Looy op 11 januari 2018

Execute American Folklore was al niet het meest toegankelijke werk, van de eigenzinnige uit Ithaca, met Twinkle Twinkle neemt Johnny Dowd de warrige draad van de voorganger op. Vanaf de openingstune Execute American Flokore, Again een wordt de luisteraar met een elektronische brij met daarbovenop het ondertussen vertrouwde, gegromde parlando geconfronteerd, regelmatig komt de ijle zang van Anne Coogan daarbij. Met uitzondering van het titelnummer zorgde Dowd met enige hulp van Michael Edmondson uitsluitend voor ‘de muziek’.

Hij nadert ondertussen de zeventig maar zijn experimenteerdrift is geenszins  getemperd. Alom bekende singalong tunes uit het grote Amerikaanse songbook worden met synthesizers en primitieve elektronische instrumentatie in, op het eerste gehoor vormeloze, hallucinante klanktapijten getransformeerd.

Het zijn niet bepaald de mooiste klanktaferelen, meestal ontaarden de traditionals, enkel herkenbaar door de vertrouwde tekstflarden, in een beangstigde soundtrack die wellicht niet alleen puristisch georiënteerde luisteraars de gordijnen injaagt en vrij snel doet afhaken. Als je het even langer volhoudt ontdek je Trouble in Mind. Dat nummer passeert hier op een logge beatbox structuur, ongetwijfeld de meest opmerkelijke versie van de niet alleen in jazz en blues milieus tot klassieker uitgegroeide song die pianist Richard M.Jones in de vroege jaren twintig van vorige eeuw componeerde.

Met Red River Valley wordt nog een oudere folktune in een bizarre rocker getransformeerd. Het duurt even voor in de grillige structuren St James Infarmary Blues of Jon The Revelator ontdekken. Met de macabere spoken word versie van The House Of The Rising Sun en My Darling Clementine verloopt dat vlotter.

Het beluisteren van deze langspeler is geen gemakkelijke opgave, we vermoeden dat vooral Dowd zichzelf amuseerde tijdens de opnamesessies. Ongetwijfeld enkel geschikt voor avontuurlijk ingestelde adepten in een nooit voltooide zoektocht naar curiositeiten. Muzikale amateurs die aan dat profiel beantwoorden komen ongetwijfeld aan hun trekken op de komende tournee met Melle de Boer.

Tracklisting Twinkle, Twinkle:

 1. Execute, American Folklore, Again
 2. Twinkle, Twinkle, Litter Sister
 3. The Cuckoo
 4. Trouble In Mind
 5. Going Down  The Road Feeling Bad
 6. St.James Infirmary Blues
 7. Red River Valley
 8. Rock Of Ages
 9. John The Revelator
 10. Tom Dooley
 11. House Of The Rising Sun
 12. Oh, My Darling Clementine
 13. Job 17: 11-17

Foto: Kat Dalton

 – Original Site

Execute American Folklore was not the most accessible work, from the idiosyncratic from Ithaca, with Twinkle Twinkle Johnny Dowd takes on the messy thread of the predecessor. From the opening stand of Execute American Folkore, Again one, the listener is confronted with an electronic pulp and on top of that the familiar, growling parlando, regularly accompanied by the thin vocals of Anne Coogan. With the exception of the title track, Dowd, with some help from Michael Edmondson, only took care of ‘the music’.

He approaches the seventy in the meantime, but his experimental drive is by no means tempered. Well-known singalong tunes from the great American songbook are transformed into hallucinatory sound tapestries with first-class formulas and primitive electronic instrumentation.

They are not exactly the most beautiful sound scenes, usually the traditionals, only recognizable by the familiar text fragments, degenerate into a frightening soundtrack that may not only stimulate puristically oriented listeners to pull the curtains and quickly pull them off. If you persist for a while, you will discover Trouble in Mind . That song passes here on a cumbersome beatbox structure, undoubtedly the most remarkable version of the song that has not only become a classic in jazz and blues environments, which pianist Richard M.Jones composed in the early twenties of last century.

With Red River Valley an older folktune is transformed into a bizarre rocker. It takes a while to discover St James Infarmary Blues or Jon The Revelator in the erratic structures. With the macabre spoken word version of The House Of The Rising Sun and My Darling Clementine that goes float .

Listening to this long player is not an easy task, we suspect that Dowd especially amused himself during the recording sessions. Undoubtedly only suitable for adventurous adepts in a never completed search for curiosities. Musical amateurs who answer that profile will undoubtedly get their money’s worth on the upcoming tour with Melle de Boer.

 – Translation by Google

Feeling Bad Tour @ Rock Lobster 2/4

 

If you wonder whether you should attend tonight’s show at Rock Lobster, here are a few reviews from the tour so far to encourage you…

(And check out Melle’s ongoing report of life on the inside)

Anna Coogan presents The Blood of a Poet + Johnny Dowd and Melle De Boer – Live At TAPE

Secret Meeting score: 80

by Phil Scarisbrick

TAPE is community arts project based in Old Colwyn, Colwyn Bay. It is a fantastic initiative to help creative local people in music and film get their projects made. Tonight though, their venue was the location for an intriguing concert, quite unlike anything I’d experienced before. For starters, we would be viewing tonight’s acts from the comfort of red leather sofas. There was no bar selling over-priced warm lager and no security to rub you down on entry. We took our seats at 7pm for the first act.

Anne Coogan is an American singer-songwriter with several studio albums under her belt. Here though, she is performing a soundtrack she composed for Jean Cocteau’s 1930 debut film, Le sang d’un Poete (The Blood of a Poet). Armed with a Fender Stratocaster, a pair of Fender amps, a tambourine and an array of guitar effects pedals, she provided the atmosphere for this avant-garde masterpiece. With a powerful sense of dread, soaring yet jarring melodies and hints of French nursery rhyme Frere Jacques, Coogan was able to create an emotional backbone to Cocteau’s stunning black and white visuals. It was a truly captivating experience.

Following a short break, the cinema screen was put away and Dutch singer/songwriter Melle De Boer took to the stage. Backed by multi-instrumentalist Suzanne Ypma, he sat cross-legged on the floor and sang his opening number, evoking Harvest-era Neil Young with his fragile vocal delivery. Now standing, the duo moved through tracks from De Boer’s latest album Temporary Bandage. This included Roof Above My Head – an Eels-tinged, synth –led tune – and Crow, a song De Boer said was about “how I killed my mother”. The music is pure Americana, with touches of Woody Guthrie and Son House, and more recently Alabama Shakes. The two voices meld together in a way that evokes Johnny Cash and June Carter to make this a thoroughly enjoyable set.

Final song Hold On builds to a huge crescendo and is the nearest thing to a ‘sing-a-long’ moment. Just before the song’s climax, the pair are joined by Johnny Dowd, Anne Coogan and a guitarist named Mike. They then took over the stage seamlessly as Melle and Suzanne left.

Dowd set the tone by announcing “We’re going to play some classic American tunes because, well fuck it, I love America. I know we’ve got our problems but who doesn’t?” before ripping into a powerful cover of blues standard, St. James Infirmary, with Coogan taking the initial lead vocals. They followed this up with a track that they announced they’d written in their hotel room before the gig entitled I Ate Colwyn Bay for Lunch. Sounding like Pete Seeger being backed by the White Stripes on a North Walian jaunt, with its chorus proclaiming – ‘I love the bright lights of Colwyn Bay/I want to be a star like Conway Twitty’ – a nod to the county of Conwy in which Colwyn Bay is situated.

Though much of the set was made up of covers, Dowd confidently owned them through his performance. His vocal delivery is sharp and every syllable sounds like a proclamation. I mentioned Pete Seeger earlier and there is a definite cross over in delivery style, but Dowd sounds like nobody but himself. I have read comparisons to Tom Waits, particularly the dark humour which tinges both his music and between-song chat, but his guitar work is pure Marc Ribot (Waits’ collaborator from 1985’s Rain Dogs right through to 2011’s Bad As Me). With its jarring, angular sounds, it almost ignores everything that is going on around it and occupies a space all of its own. It shouldn’t work, but somehow it does to great effect.

The final song of their main set was Charlie Chaplin’s Smile. Coogan takes the opening verse, singing beautifully over sparse backing before kicking in and Dowd taking the lead sounding every bit as fun and raucous as Sid Vicious’ version of My Way. Melle and Suzanne then came back on for a final run through more American classics before closing on The Cuckoo. This final section was like an old-style musical review, basically a big jam with great musicians having great fun.

Though this music was tinged with elements of France, The Netherlands and Britain, it was pure Americana. Going into the event with no preconceptions other than a few Johnny Dowd songs I’d heard, I was mightily impressed with all that was on offer. If any or all of these acts are in a town near you, go and enjoy some fine musicians, making Americana great again.

 – Original Site

St. Pancras Old Church show

Crazy Crazy Nights

 • By Ernie Goggins  January 30th, 2018

I got my first gig of the year under my belt last night. I enjoyed it greatly, but I think it is safe to say that I’m unlikely to see anything quite like it again this year.

The venue was St. Pancras Old Church, and the headliner was Johnny Dowd. Support came from the Dutch duo of Melle de Boer and Suzanne Ypma (formerly of Smutfish and Woof Woof Ridicule respectively – no, that’s really true).

They were promoting Melle’s new album “Temporary Bandage”, from which the first track below comes. They reminded me quite a bit of our old pal from over the German border, Dad Horse Experience. Like Dad, there were a couple of songs about matricide, alongside more surreal ones about – for example – an abandoned smile that wrote a letter to its mother who drove over in a Lincoln Continental to rescue it.

Then we had Johnny himself, ably accompanied by Mike Edmondson on guitar. The first half of the set was what we had come for – mostly discordant blues riffs with Johnny hollering things like “Hotpants! I wanna get spanked!” over the top.

That part of the evening came to a close with an Oi! version of Judy Garland’s “Smile”, which one might charitably call a brave experiment that doesn’t merit repeating. Johnny then brought Melle and Suzanne back on stage to join him and, for the rest of the evening, we were treated to a set of American folk and country standards. Think Bruce Springsteen’s “Seeger Sessions” but with Bruce replaced by the crazy old man who stands at bus stops shouting at cars. “Tom Dooley” will never quite be the same again.You had to be there really. And I’m very glad I was.

Demons” – Melle De Boer

Betty” – Johnny Dowd

A World Without Me” – Johnny Dowd

 

 

Feeling Bad Tour @ PaRaDoX rootZclub 2/3

 

Johnny-Dowd-by-Kat-Dalton

Als twee mensen lang genoeg graven komen ze elkaar uiteindelijk tegen. Johnny Dowd en Melle de Boer graven al jaren tunnels in de menselijke ziel. Als Orpheusen dalen ze af in de onderwereld en nemen met gevaar voor eigen leven de mooiste dingen mee naar boven. Nu komen die tunnels samen. December 2017 komt Johnny Dowd uit met een album met zijn interpretaties van Amerikaanse Folk klassiekers. Liedjes als: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. Het zijn Traditionals, de basis van de Amerikaanse muziek. Johnny en Melle zullen ze bijna onherkenbaar brengen. Niet oubollig, maar zoals ze nu moeten klinken, actueel, vol ziel, elektriciteit en noodzakelijkheid. Ze spiegelen een directe reactie op de huidige Amerikaanse samenleving, met alle spanningen en onzekerheden die daarbij denkbaar zijn.

Melle de Boer brengt begin 2018 een album uit. Een solo album heel dichtbij zichzelf. Dit album wordt opgenomen op zijn zolder. Eenzelfde zolder als waarnaar de vader van Melle vertrok na zijn scheiding. Op die zolder wonen spoken. Spoken die liedjes fluisteren. Johnny en Melle gaan touren door Nederland. Ze spelen hun liedjes. Oude liedjes, nieuwe liedjes. Geen suf singer-songwriter avondje maar elektrisch, chaotisch, hard en lelijk, zacht en mooi. Alleen en samen. Ze combineren hun volstrekt eigen werelden om een onvergetelijk, maar vooral uniek optreden te verzorgen. Johnny neemt zijn gitarist Mike Edmondson mee. Hij zorgt voor een gedegen slaggitaar waar Johnny al zijn gekte en chaos in kwijt kan. Mike zingt ook mee. Melle wordt bijgestaan door Suzanne Ypma. Zij heeft samen met Melle zijn nieuwe album opgenomen. Suzanne is van de elektropop. De synthesizer heeft een belangrijke rol in het nieuwe album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd wordt al tijden een van de laatst overgebleven échte folk originals genoemd. ‘Dowd is misschien niet naar de vorm, maar wel naar de geest een late volgeling van de vooroorlogse blueszangers’ NRC 2001. Johnny Dowd (geboren 29 maart 1948 in Fort Worth, Texas) is een Amerikaanse alt country musicus uit Ithaca, New York. Typisch voor zijn stijl zijn experimentele, luidruchtige, pauzes in zijn liedjes en sterke gotische (in de zin van duistere en sombere) elementen in de liedjes en in de muziek. Er is ook een sterke onderstroom van zwarte humor en het absurde in zijn werk. Als singer-songwriter wordt zijn muziek vergeleken met de muziek van Tom Waits, Nick Cave en Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Vanaf 2001 is Melle bezig met het duiden van zijn ‘Amerikaanse’ muziek.Zijn band Smutfish, opgericht in 1999, heeft sinds het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ een omvangrijk oeuvre opgebouwd en bij verschillende platenmaatschappijen 5 cd’s opgenomen. Door optredens op onder andere Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, de Popkomm in Berlijn en het Reeperbahn festival in Hamburg, heeft de band veel getourd door Nederland en Europa. Ook noemenswaardig is de tour met Daniel Johnston in 2007 en 2008. In 2015 vond de release van het album “Trouble” plaats bij het toonaangevende Nederlandse label Excelsior Recordings. De daaruitvolgende tour langs filmhuizen maakte duidelijk dat door tekeningen toe te voegen aan de muziek, de teksten beter begrepen werden, zodoende werd er een extra dimensie aan een optreden toegevoegd.

Melle de Boer

 – Paradox Rootz Club

When two people dig long enough, they eventually meet each other. Johnny Dowd and Melle de Boer have been digging tunnels in the human soul for years. As Orpheusen they descend into the underworld and with danger to their own lives bring out the most beautiful things. Now those tunnels come together. December 2017 Johnny Dowd comes out with an album with his interpretations of American Folk classics. Songs like: Going Down the Road, St. James Infirmary, Tom Dooley, Oh my Darling Clementine. They are Traditionals, the basis of American music. Johnny and Melle will bring them almost unrecognizable. Not quaint, but as they should sound now, current, full of soul, electricity and necessity. They mirror a direct reaction to current American society, with all the tensions and uncertainties that are conceivable in this respect.

Melle de Boer will release an album in early 2018. A solo album very close to itself. This album is recorded in his attic. The same attic as the father of Melle left after his divorce.Ghosts live in that attic. Ghosts that whisper songs. Johnny and Melle are going to tour the Netherlands. They play their songs. Old songs, new songs. Not a dull singer-songwriter night but electric, chaotic, hard and ugly, soft and beautiful. Alone and together. They combine their completely individual worlds to provide an unforgettable, but especially unique, performance. Johnny takes his guitarist Mike Edmondson with him. He provides a solid percussion guitar that Johnny can put all his craziness and chaos into. Mike also sings along. Melle is assisted by Suzanne Ypma. She has recorded his new album together with Melle. Suzanne is from the electropop. The synthesizer has an important role in the new album.

JOHNNY DOWD
Johnny Dowd has been known as one of the last remaining real folk originals. ‘Dowd may not be in the form, but in spirit a late follower of the pre-war blues singers’ NRC 2001. Johnny Dowd (born March 29, 1948 in Fort Worth, Texas) is an American alto country musician from Ithaca, New York. Typical for his style are experimental, noisy, pauses in his songs and strong gothic (in the sense of dark and sombre) elements in the songs and in music. There is also a strong undercurrent of black humor and the absurdity in his work.As a singer-songwriter his music is compared with the music of Tom Waits, Nick Cave and Captain Beefheart.

MELLE DE BOER
Since 2001 Melle has been interpreting his ‘American’ music. His band Smutfish, founded in 1999, has built up an extensive body of work since the debut album ‘Lawnmower Mind’ and recorded 5 CDs at various record companies. Through performances at, among others, Noorderslag, SXSW in Austin, Texas, the Popkomm in Berlin and the Reeperbahn festival in Hamburg, the band has toured a lot through the Netherlands and Europe. Also noteworthy is the tour with Daniel Johnston in 2007 and 2008. In 2015 the release of the album “Trouble” took place at the leading Dutch label Excelsior Recordings. The ensuing tour of film houses made it clear that by adding drawings to the music, the texts were better understood, so an extra dimension to a performance was added.

 

– Translation by Google